internetWEEK.cz menu TOPlist

Existuje Bůh? Ano. A nebo ne?

Existuje Bůh? Ano. A nebo ne?

Určitě si každý alespoň jednou v životě kladl otázku – existuje Bůh? Odpověď je jasná – ANO existuje. A nebo vlastně neexistuje?

 

Existuje Bůh? Ano. A nebo ne?

Většina lidí věří, že existuje nějaká vyšší moc či síla, to jednoznačně vyplývá z průzkumů veřejného mínění. Část těchto lidí věří v existenci Boha. Tolik statistiky. V tomto článku chci psát pouze o Bohu.

Existuje Bůh?

Určitě si každý alespoň jednou v životě kladl otázku – existuje Bůh? Odpověď je jasná – ANO existuje. Lidé chtějí často hmatatelný a jasný důkaz o existenci Boha, takový důkaz však není, protože Bůh to chce přesně takto. Lidé, kteří nevěří v existenci Boha mají často tyto argumenty: kdyby Bůh existoval, tak by nikdy nepřipustil to všechno zlo, které se děje dnes a denně, nepřipustitl by to násilí, vraždy, znásilňování dětí, přírodní katastrofy atp. . Tolik popírači Boha. Na tento argument je velice jednoduchá a pravdivá odpověď: Bůh vždy nechá člověka ve všem rozhodnout – rozhodnutí je vždy na člověku, Bůh chce, aby ho člověk miloval a ptal se ho – jak má konat, pokud se člověk např. rozhodne, že někoho zabije, tak mu v tom Bůh nebrání, je to plně na rozhodnutí a odpovědnosti člověka, člověk přeci ví, že to není zprávné, že je to hřích. To znamená, že za zmínění zlo, které se děje dnes a denně je plně odpovědný pouze člověk – Boha do toho netahejme, ten lidi pozoruje, nic jim nevnucuje a čeká na své příznivce.

Před Bohem je potřeba mít respekt

Před Bohem je potřeba mít respekt (v žádném případě ne strach, obavu), za každý hřích přichází trest, takže pokud hřešíte, tak MŮŽETE být Bohem (nebo taky Satanem) potrestáni, např. v podobě nemoci (nebo jinak…). Bůh nemusí potrestat osobně přímo hříšného člověka, trestat může např. jeho děti, příbuzné, celá pokolení. Osobně jsem přesvědčen, že rakovina je nemoc z hříchu, resp. MŮŽE to být nemoc z hříchu, znovu připomínám, že ten hřích nemusel vykonat tento nemocný člověk (tímto je ozřejmeno, proč mají rakovinu nevinní lidé, např. děti). Rozhodně si to však nevykládejte tak, že každá nemoc pochází od Boha – že je to trest od Boha, tak to rozhodně být nemusí (ale může), proto se ptejte Boha, mějte vztah s Bohem. Nemoc může být např. i zkoužka od Boha, Bůh má přeci s každým člověkem svůj záměr. Všechno současné zlo nemusí být pouze dílem současných lidí, může to být trest, trest za který mohou být zodpovědny všechny předchozí generaci včetně prvních lidí – Adama a Evy.

Mnoho lidí říká, že nevěří v Boha, nicméně se k němu často obracejí, zejména když jsou v zoufalé životní situaci, např. mají smrtelnou nemoc. Část těchto lidí se obrací k Bohu, což je zprávná cesta a Bůh je tomu rád, avšak berou tak, že je to jejich poslední možnost a chybí jim víra – víra v Boha a uzdravení. Každý člověk má možnost očistit se od hříchů – vyznat hříchy Bohu se záměrem nápravy. Bůh odpustí všechny možné hříchy – krádež, vraždu, smilstvo atp. . Bůh ví, že člověk je hříšný a odpustí, Bůh miluje člověka. Vyznat hřích, modlit se nemusíte v kostele, to můžete udělat kde chcete, třeba doma v sokromí.

Kdo je Bůh? Jaký je?

Je to jakási vyšší moc, na kterou si nemůžeme sáhnout, Bůh je všemocný a laskavý, Bůh je pravda a láska, dává nám jistotu, Bůh stvořil vesmír a člověka. Boha si lze představit, jako hodného a milujícího. Bůh miluje všechny lidi, miluje i velké hříšníky – zloděje, smilníky, vrahy a násilníky, nezříká se jich. Nikde není psáno, že hříšník automaticky skončí v pekle či bude jinak potrestán. Pokud se hřích vyzná, tak Bůh odpustí a již nikdy nepřipomíná. Člověk, který celý život hřeší a těsně před smrtí vyzná všechny hříchy, tak v pekle rozhodně neskončí. Jiná situace je u sebevrahů, sebevražda je smrtelný hřích. Takže lze na 100% říct, že např. Karel Svoboda není v nebi a už vůbec ne v tom hudebním, jak často slýchávám v televizi. Za sebevraždu (smrtelný hřích) se považuje také eutanázie.

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus – Ježíš Nazaretský je syn Josefova z Nazareta a matky Panny Marie, byl počat z Ducha svatého. Ježíš se narodil se v Betlémě, Judsku roku 6 před Kristem. Skoro celý život žil Ježíš v Nazaretě. Ježíš byl člověk, zbožný můž a prorok, uzdravoval nemocné. V křesťanství je považován za Božího syna, Mesiáše, Spasitele. Ježíš Kristus byl v pozemském životě osouzen k trestu smrti – byl zabit (ukřižován v Jeruzalémě), po třech dnech však vstal z mrtvých – byl vzkříšen a vystoupil na nebesa. Vzkříšený Ježíš se zjevil Petrovi. Od Ježíšova narození je datován současný kalendář – pokud chce někdo nějaký důkaz, tak tady ho má.

Desatero přikázání Božích

Já jsem Hospodin Bůh tvůj, nebudeš míti jiných bohů přede mnou!

Nevezmeš jméno Boží nadarmo – nebudeš zneužívat mého jména!

Pomni abys den sváteční světil – budeš zachovávat den odpočinku!

Cti otce svého i matku svou, abys dlouho žil a dobře se ti vedlo na zemi!

Nezabiješ!

Nepokradeš!

Nesesmilníš – nebudeš cizoložit!

Nepromluvíš křivě proti bližnímu svému!

Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!

Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

Sedm smrtelných hříchů po drobnohledem

Obžertsví – tento hřích lze specifikovat asi takto: člověk by se měl najíst do sitosti, avšak nepřejídat se.

Lakota – lakota se mnohdy prolíná s chamtivostí, závistí, ale často také krádeží. Lakomý člověk je vlastně chudák, který hamouní majetek ve svůj vlastní prospěch, a to za každou cenu, za cenu svého zničeného zdraví, smrti atp. . Takový člověk se zpravidla časem potrestá sám.

Lenost – líný člověk nemá rád práci a další činnosti.

Smilstvo – smilstvo je sex mimo manželství.

Pýcha – „pýcha předchází pád“, takové je jedno přísloví. Toto přísloví je celé pravdivé. Podívejte se na své okolí – namyšlení lidé se nemají dobře, pokud si myslíte, že ano, tak to je pouze zdánlivé. Pyšný člověk má často poruchu osobnosti a je nešťastný sám ze sebe.

Závist – závidět jinému člověku je hrozná věc, takový člověk je často velice zlý na své okolí. Je nešťastný sám ze sebe. Člověk, který chce získat určitou věc, tak ten často páchá další hříchy např. hvěv.

Hvěv – jinak také naštvanost, vztek, zlost. Má se odpouštět. Bůh to také tak dělá, proto to požaduje i od člověka. Hněv na někoho je emoce, která může mít závažné důsledky, v některých případech může hněv vyvrcholit až agresí.

Satan – Ďábel

V křesťanském světě je největším zlem Satan – Ďábel. Satan je největší lhář (našeptává člověku samé lži), který hodně škodí lidem, chce jejich smrt. Je chyba, že lidi si představují Satana v podobě ohavy, jak ho známe z hororových filmů. Satan má mnoho podob, zpravidla není vůbec ošklivý, ba naopak, Satan často bývá moc krásný a tím je právě velice nebezpečný. Mnoho lidí také tvrdí, že ti hodní lidé umírají brzy, a naopak ti zlý se dožívají vysokého věku. Ano, skutečně to tak někdy bývá, to způsobuje Satan, který si zlé lidi záměrně udržuje aby škodily co nejdéle a co nejvíce lidem. Satan je ten, který nesutále nutí – pokouší člověka k hříchu, je to on, kdo tvrdí – našeptává člověku, že koná správně, opak je však pravdou, protože Satan je cesta do záhudy – do pekla, cesta smrti.

Všechny církve nejsou v souladu s Bohem a Biblí

Katolická církev je jeden velký hříšník! Proč? Neřídí se biblí a to je velký hřích. Uvedu několik příkladů: katolíci produkují doslova nesnášenlivost vůči určité skupině lidí – u homosexuálů – Bůh nezná nesnášenlivost. Homosexualita je špatná, je ale nepřípustné homosexuály nesnášet, vždyť i Bůh je miluje. Katolická církev často chválí sama sebe, což je zcela nepřijatelné a hříšné. Katolická církev a sex – její postoj ohledně sexu je těžkým hříchem, jejich nesmyslný celibát spíše škodí. V manželském svazku může muž souložit se svou ženou, mohou mít děti, to je zcela v pořádku a plně v souladu s Biblí. Vezměte si jen ty znásilněné děti katolickým kněžím, už v tomto je vidět, že celibát je špatná cesta, cesta hříchu. Katolická církev odmítá antikoncepci, což je také nesmysl. Dále katolická církev dává pocity viny věřícím za své hříchy – Bůh je přeci tak milostivý, odpustí a již nikdy nepřipomíná. Katolická církev = velmi hřeší, nedoporučuji!

Svědkové Jehovovi (Jehovisti) je křesťanské společenství Z USA, New Yorku, které má miliony členů po celém světě. Jedná se „křesťanské společenství“, které má sektářské prvky, což potvrzují i odborníci přes sekty, obdobně jako Amway. Jehovisté mají a používají svůj vlastní překlad Bible, tento svůj překlad propagují letáky – Strážná věž, Probuďte se! Svědkové Jehovovi odmítají krevní transfúze, což je také velký nesmyl. Dále neslaví žádné křesťanské svátky včetně vánoc – kravina. Svědkové Jehovovi = sekta, nedoporučuji!

Převzato z http://czblog.cz

Tak a teď se na chvíli zamyslete. Pokud jste křesťani, zamyslete se nad tím, kolik těchto pravidel skutečně v reálném životě dodržujete - moc jich není, že? Nejste-li křesťani, zkuste si alespoň na chvíli odmyslet fakt, že křesťanství je sekta. Není. Stejně jako existují islamistické sekty, které zneužívají věřící k dosažení svých cílů (a nemají s původním náboženstvím mnoho společného), stejně tak je tomu i u křesťanství. A teď se všichni zkuste na chvíli představit, zda by dnešní společnost, která se honí jen za slávou a pěnězi, nebyla lepší, kdyby vyznávala alespoň část křesťanských hodnot. Co myslíte? Byla? Sám nevím, ale pokud jste nad tím alespoň na chvíli zauvažovali, tak tento článek splnil svůj účel. Přemýšlejte nad sebou a nad svým životem, zda jej opravdu žijete tak, jak byste měli - netvrdím, že musíte žít podle "křesťanských pravidel", ale aspoň na část z nich byste pamatovat měli.

Já si třeba vzpomenu na Desatero (konkrétně na "nesesmilníš") vždy, když jdu tajně navštívit sousedovu ženu:-)

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Z domova   Svědkové Jehovovi   Svědci Jehovovi   Sedm smrtelných hříchů   Satan   Křesťanství   Ježíš Kristus   Ježíš   Existuje Bůh   Duchovno   Desatero přikázání Božích   ďábel   článek k zamyšlení   Církev   Bůh  


Kategorie Bůh


Co je to Bůh?Co je to Bůh?
Bůh je jedna z největších lidských idejí. Už dlouho patří k tomu, kvůli čemu se lidé zabíjejí. Ale představy o bohu, bozích a božství jsou nespočetné.Turci objevili proislámské evangelium. Je to podvrh?Turci objevili proislámské evangelium. Je to podvrh?
Turecko vlastní 1500 let starý rukopis utajovaného evangelia, v němž Ježíš označuje Mohammeda za Mesiáše.I stvořil Bůh člověka ( ne gaye) k obrazu svémuI stvořil Bůh člověka ( ne gaye) k obrazu svému
Nadávno jeden bloger napsal článek,"I stvořil Bůh gaye k obrazu svému." Už i sám ten nadpis vyjadřuje, že zde není něco v pořádku. Bůh stvořil člověka, a dal mu svobodnou vůli rozhodování. Rozhodně, ale nestvořil jeho špatnou vlastnost.Neexistuje možnost, aby mi nějaký bůh odpustil!Neexistuje možnost, aby mi nějaký bůh odpustil!
Po 8 nasazení v Iráku a Afgánistánu spáchal americký ranger sebevraždu. Vojákova vdova řekla, že její partner, vojenský ranger, si po osmi nasazeních v Iráku a Afgánistánu nedokázal pomoci, aby se vyhnul sebevraždě.Náboženství jako nástroj našeho rozděleníNáboženství jako nástroj našeho rozdělení
Podtrhuji, že cílem tohoto článku není čtenáře a naše vědomí jakkoliv dále dělit, či jej proti něčemu směrovat, naopak, veškeré předsudky odhodit a vnímat se jako jedinečné obyvatele této krásné planety.Osud a svobodná vůleOsud a svobodná vůle
Lidé se často ptají, jak poznat, co je jejich "osudem". Mají pocit, že nedělají to, co by měli tady na Zemi dělat a přesto nemají tušení, co by měli dělat. Existuje něco jako osud?Test spravedlnosti (The Good Test)Test spravedlnosti (The Good Test)
Jsi dostatečně dobrým člověkem, aby ses mohl dostat do nebe?Představy o BohuPředstavy o Bohu
Američan D.N. Walsch je autorem myšlenkově pozoruhodné série Hovorů s Bohem.Duchovní otázky: Proč existuje tolik církví?Duchovní otázky: Proč existuje tolik církví?
Nevyzývá snad Ježíš Kristus své následovníky k jednotě? Proč to rozdělení? A kterou z mnoha křesťanských církví bych si měl vybrat? V čem se jejich učení liší? Má Bůh dnes ještě nějaký svůj lid?V zajetí okultismuV zajetí okultismu
Na mysl mi přicházely myšlenky skončit se životem. Když jsem šla kolem vody, něco mi našeptávalo: skoč do té vody a budeš mít pokoj. Když jelo větší auto, přitahovalo mě to k němu...
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí