internetWEEK.cz menu TOPlist

Velké konspirační teorie – Globální oteplování

Velké konspirační teorie – Globální oteplování

Klimatické změny jsou spojeny s mnoha nejasnostmi. Jedná se o příliš složitý fenomén ze sféry teorie chaosu. Politické tlaky budí podezření a vyvolávají otázky. Co se za nimi ve skutečnosti skrývá?

 

Velké konspirační teorie – Globální oteplování

Konspirační teorie o globálním oteplování spojuje skeptický předpoklad, že pokud vůbec dochází k oteplování planety, tak antropogenní faktor není rozhodující. Výhodný kšeft a nástroj manipulace zavětřily různé podnikatelské, politické skupiny, ale i vědci zabývající se klimatologií. Někteří politici pracují na využití strachu z oteplování planety, aby se obohatili, získali moc a dokonce vytvořili globální vládu k nastolení NWO (New World Order - Nový světový řád). Existuje hypotéza, že Země – přes nynější vzestup teplot – se nakonec začne ochlazovat a nastane další doba ledová. Někteří badatelé vidí za oteplováním blížící se planetu Nibiru.

 

Kdo je kdo

 

Al Gore - Albert Arnold Gore ml. je americký demokratický politik, bývalý viceprezident USA za prezidentství Billa Clintona, senátor a nejznámější šiřitel teorie globálního oteplování. Ve své knize Země na misce vah z roku 1992 brojí proti kartelu velkých nadnárodních naftařských společností; naproti tomu stejně jako jeho otec má úzké vazby na společnost Occidental Petroleum (Oxy), která nemá žádné velké ohledy na životní prostředí. Al Gore v této knize napsal: „Musíme ze záchrany životního prostředí učinit centrální plán pro civilizaci.“

 

V roce 2006 napsal knihu Inconvenient Truth (Nepříjemná pravda) a silně propagoval stejnojmenný dokumentární film na téma globální oteplování. Film byl kritizován, že šíří nepravdivé informace. Ve Velké Británii se stal předmětem soudní žaloby, měl být zakázán ve školách k promítání dětem. Soud sice film nezakázal, ale upozornil, že obsahuje devět zásadních nepravd, na které mají učitelé děti upozornit, celkem odhalil 36 vážných chyb.

 

Devět hlavních omylů Al Gora

1. Grónsko: Představa, že Grónsko roztaje a hladiny moří stoupnou "v blízké budoucnosti" o sedm metrů, je nesmysl.

2. Tichomořské ostrovy: Případ, kdy ostrované byli evakuováni kvůli růstu hladin moří (zaviněnému oteplováním), si autor vymyslel.

3. Golfský proud: Vědci neočekávají, že by se Golfský proud kvůli oteplování mohl v dohledné době vypnout.

4. Kysličník uhelnatý (CO2) určuje teploty: Ve skutečnosti je to naopak.

5. Kilimandžáro: Úbytek ledu na této africké hoře se podle vědců nedá připsat oteplování na účet globálního oteplování.

6. Jezero Čad: Vysychání jezera Čad nelze dávat za vinu globálnímu oteplování. Důvodem je zvýšení populace, zemědělství a změny využívání krajiny.

7. Hurikán Katrina: Tento hurikán nelze připsat za vinu globálnímu oteplování. Během posledních sta let hurikánů v USA nepřibylo ani nezesílily.

8. Utopení polární medvědi: Utonutí ledních medvědů nesouvisí s globálním oteplováním. Utopili se v bouři.

9. Bělení korálů: Nelze to připsat jednoznačně oteplování.

 

Climate Research Unit (CRU) - ústav při Universitě Východní Anglie, odkud čerpá své informace zprávy IPCC. V CRU vznikají grafy globálního oteplování. Ředitelem byl v roce 2009 Phil Jones. CRU je podle zákona o poskytování informací povinen zveřejnit data a důkazy, na kterých stojí jeho grafy, protože je ústav financován z peněz daňových poplatníků. CRU však tyto žádosti o data odmítal. V listopadu 2009 pronikl do počítačové sítě ústavu hacker a odcizil tisíce emailů a různé dokumenty. E-mailová korespondence se poté stala podkladem nejrůznějších obvinění, že vědci pracující na projektu klimatických změn je upravují a přizpůsobují tak, aby data potvrdila teorii o globálním oteplování. Aféra dostala název Climategate.

 

IPCC – Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) je vědecký orgán, který byl v roce 1988 založen k vyhodnocování rizik změny klimatu dvěma organizacemi OSN - Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP). V prosinci 2007 získal v Oslo za svou práci Nobelovu cenu míru spolu s bývalým americkým viceprezidentem Al Gorem. Ve čtvrté hodnotící zprávě z roku 2007 IPCC shrnul současné vědecké poznatky. Ve 20. století (1906–2005) se průměrná globální teplota zvýšila o 0,74 ± 0,18 °C, a s pravděpodobností větší než 90 % může za více než 50 % tohoto oteplení lidská činnost, jako je spalování fosilních paliv a změny ve využívání půdy.

 

IPCC je dlouhou dobu terčem obvinění z nedostatečné kontroly kvality zdrojů, z nichž vyvozuje závěry.

 

Historie globálního oteplování

  • 1896 - Pojem „globální oteplování“ byl poprvé zmíněn již roku 1896 švédským vědcem Svante Arrheniem, který si ale myslel, že by oteplování mohlo být prospěšné, a to zejména pro severské země.
  • 1989 - Zdrcující komplexní kritiku hypotézy o globálním oteplování způsobovaném emisemi CO2 publikoval v roce 1989 W. E. Reifsnyder, který po půl století pracoval na Yalské univerzitě v oborech obecné a lesnické meteorologie. Jeho studie nesla název „A tale of ten fallacies“ (Historka o deseti podvodech).
  • 1992 - Vlády některých zemí se začaly obávat jistého nebezpečí a rozhodly se podepsat Rámcovou úmluvu OSN o klimatických změnách. Ratifikovalo ji 189 států, které se zavázaly ke snižování emisí skleníkových plynů.
  • 1997 - Později na ni navázal Kjótský protokol, konkretizující snížení emisí o 5,2 %. Všechny země by se postupně měly dostat na stejnou úroveň, přičemž musí změnit stav svých emisí o určitý počet procent; většina zredukovat (například ČR o 8%), některé mají zachovat současný stav (například Rusko).
  • 2004 byl Kjótský protokol ratifikován 132 zeměmi.
  • 2009 - Climategate - Po hackerském útoku byly publikovány emaily několika vědců, jejichž části byly publicisticky prezentovány jako zjištění, že si IPCC upravoval nebo vymýšlel údaje podporující tezi, že globální oteplování je především způsobeno člověkem. V listopadu 2009 kdosi pronikl do počítačové sítě CRU a získal tisíce e-mailů a další dokumenty z let 1996 - 2009. Neznámý hacker data a e-maily klimatologů zveřejnil na internetu. Některé texty vyvolávají oprávněný dojem, že docházelo k zatajování informací a manipulaci s výsledky výzkumu klimatu.
  • 2011 - Klimatická konference, 2011 Durban. Dohodu, jež předpokládá zahájení práce na nové smlouvě o kontrole emisí skleníkových plynů, která bude závazná i pro velké znečišťovatele, přivítala Indie i Čína, za velký úspěch ji označila Evropská unie. Odborníci na životní prostředí ale tvrdí, že přinese jen malý pokrok. Dohoda, která má vstoupit v platnost v roce 2020, ale možná nebude právně závazná. Pro dodržení závazku oteplování o méně než 2 stupně nestačí údajně ani Kjótský protokol, ani v Durbanu schválený plán.

 

Oficiální verze globálního oteplování

 

Ani oficiální věda není sice jednotná v názoru na oteplování klimatického systému, ale údajně 90% vědců je přesvědčeno, že oteplování způsobuje nárůst koncentrací kyslíkových plynů, které produkuje lidská civilizace a spalováním fosilních paliv. Tyto závěry jsou uznány akademiemi věd ve většině průmyslových zemí na světě.

 

IPCC uvedl, že s pravděpodobností větší než 90 % může za více než 50 % tohoto oteplení lidská činnost, jako jsou spalování fosilních paliv a změny ve využívání půdy. Nemáme tedy ani stoprocentní jistotu, že věci se dějí tak, jak je nám předkládáno a už vůbec nemáme jistotu, že lidská snaha ovlivnit zmíněných 50% bude efektivní. Přitom se jedná o činnost nesmírně nákladnou.

 

Od roku 1880 se průměrná teplota na Zemi zvýšila o 0,8 °C a vědci předpokládají, že do roku 2060 se zvýší o dalších 2,5 °C. Poslední dvě desetiletí 20. století byla nejteplejšími roky za posledních 400 let a podle posledních studií dokonce za několik tisíciletí.

 

Převládající vědecký názor

Hlavní příčinou oteplování jsou emise plynů, zejména CO, CO2 a metanu, vypouštěné do ovzduší. Největším znečišťovatelem jsou továrny spalující fosilní paliva. Asi 20 % emisí CO2 vypouští motorová vozidla s benzínovými motory. Další příčinou je úbytek zalesněné plochy, způsobený kácením.

 

Na globální oteplování ukazují nejen přímá měření teploty, ale nepřímo i další jevy. Z přírodních faktorů ovlivňujících klima je na prvním místě Slunce. Ohledně jeho vlivů stále panují rozsáhlé pochybnosti, zejména ohledně mechanismů proměnlivosti sluneční aktivity v dlouhých časových úsecích. Sluneční aktivita v první polovině 20. století mírně rostla a tomuto nárůstu lze přičíst zhruba 0,3 °C z celkového oteplení v minulém století.

 

Globální stmívání

Někteří vědci se dnes zabývají hypotézou, že vliv nedávno zjištěného tzv. globálního stmívání (na zemský povrch dopadá méně slunečního záření, pravděpodobně kvůli aerosolům) mohl částečně maskovat globální oteplování. Pokud je tomu tak, je nepřímý vliv aerosolu silnější, než bylo dosud odhadováno, což by znamenalo, že citlivost klimatu na skleníkové plyny je silnější.

 

Pochybnosti

Paleoklimatologická data za posledních 500 milionů let ukazují, že dlouhodobé změny teploty pouze slabě souvisejí se změnami obsahu oxidu uhličitého. Někteří vědci argumentují, že největší dlouhodobý vliv na teplotu má ve skutečnosti pohyb celé naší sluneční soustavy kolem středu Galaxie.

 

Oteplování ve 20. století nebylo rovnoměrné. Více se oteplovaly pevninské oblasti než oceány. Více se oteplila severní polokoule než jižní. Přestože globální oteplování je celoplanetární jev, na některých měřicích stanicích se za dobu měření teploty nezvýšily, někde se dokonce ochladilo.

 

Německo-ruská vědecká studie zveřejněná v roce 2010 upozorňuje, že letní teploty v Arktidě se po většinu druhé poloviny 20. století pohybovaly pod úrovní, na jaké byly na počátku průmyslové revoluce, tedy v době, kdy lidstvo s chrlením skleníkových plynů teprve začínalo.

 

Někteří ekonomové se domnívají, že náklady na řešení důsledků globálního oteplování by byly mnohem nižší než náklady na snižování emisí skleníkových plynů. Proto je podle nich zbytečné a neefektivní pokoušet se tyto emise razantně snižovat.

 

NASA: Oteplování už nejde zvrátit

V roce 2007 americká vesmírná agentura prohlásila, že globální oteplování už nelze zvrátit. Oznámil to Jim Hansen z Goddardova institutu pro vesmírné studie při NASA. Podle jeho odhadu by jenom velmi drastické změny v příštích letech mohly katastrofální dopady skleníkového efektu zvrátit. Jenže vůle k nim není, a tak v roce 2015 bude o 35 procent více oxidu uhličitého v atmosféře a nastane doba velkého tání ledovců, na jejímž konci nebude led ani na pólech.

 

Globální teplota - graf - wikipedie

Globální teplota - graf - wikipedie

 

NASA – globální oteplování – globální mapa zvyšujících se teplot za posledních 130 let

 

http://scienceworld.cz/ostatni/kaciri-globalniho-oteplovani-375
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_conspiracy_theory

 

Konspirační teorie

V roce 2003 americký senátor za republikánskou stranu James Inhofe řekl na půdě Kongresu: „Při vší hysterii, strachu a předstírané vědě mohlo by to být tak, že globální oteplování způsobené lidmi je největší mystifikace vůči americkému lidu?“ Inhofe obvinil stoupence Kjótského protokolu jako např. Jacuese Chiraca, že usilují o globální vládu.

 

Penzionovaný badatel William M. Gray vypracoval seznam 15 důvodů pro hysterii kolem globálního oteplování, mezi důvody uvedl „potřebu vytvořit nového nepřítele po skončení studené války, snahu vědců, šéfů vlád a ochránců životní prostředí najít politický důvod, který by jim umožnil „organizovat, propagovat, vnucovat poslušnost a uplatnění politického vlivu, aby závěrem bylo, že globální vláda by nás mohla nejlépe vést k lepšímu světu.

 

Mezi klimaskeptiky patří také texaský guvernér a kandidát na prezidenta za republikány Rick Perry.

 

Klimaskeptici se ale mohou vyskytnout i v čele státu. Patří mezi ně například nejmocnější muž světa čínský prezident Chu Ťin-tchao, který pokládá teorii o člověkem způsobeném globálním oteplováním za americký podvod.

 

Některým Číňanům se nelíbí, že by měli snižovat emise a obviňují Američany, že si vše vymysleli jen proto, aby prodali zelenou energetickou technologii. Podle holandské studie je Čína největší producent skleníkových plynů na světě.

 

Spiknutí a jeho motivace

Autoři konspiračních teorií vidí hlavní aktéry spiknutí v části OSN, ve vědcích, vládách některých států, v levicových politických aktivistech nebo naopak v kruzích z oblasti energetiky, které využívají situace s fosilními palivy, aby prosadily stavbu dalších jaderných elektráren aj.

 

Jako motivace je nejčastěji uváděna snaha prosadit systém globální vlády a Nový světový řád. Vědci jsou podezíráni z toho, že pro sebe chtějí získat nemalé finanční prostředky na další výzkum. Vlády jsou podezírány, že chtějí zvýšit daně. Levicoví političtí aktivisté jsou obviňováni ze snahy blokovat antiglobalizaci, z antiamerikanismu a protizápadních postojů.

 

Důkazy

Za hlavní důkaz konspirátoři považují aféru Climategate a údajnou manipulaci vědců s daty, která z korespondence vyplývá. Za nepřímé důkazy jsou pokládány všechny vědecké „důkazy“, které nejsou objektivní, nezohledňují dostatečně dlouhý časový úsek klimatických změn. Obě strany tzv. alarmisté a tzv. odmítači se obviňují, že jsou zkorumpované a manipulují s vědeckými daty.

 

Citace z některý e-mailů hacknutých v CRU:

 

Phil Jones 16. listopad 1999:„Právě jsem dokončil Mikův trik z Nature… na zakrytí poklesu teplot.“

 

Mick Kelly 26. říjen 2008: „Asi z křivky odstřihnu posledních pár let, protože tam teplotní trend klesá dolů.“,

 

Wigley 28. září 2009: „Kdyby se nám podařilo v grafech snížit teploty oceánů (ze 40. let) o 0,15 °C, mělo by to signifikantní vliv na globální teplotu…. 0,15 °C jsem vybral úmyslně…“

 

Pochybnosti

Aféru Climategate prošetřilo několik komisí, které klimatology očistily. Kritici práce těchto komisí však namítají, že komise nebyly nezávislé a byly jmenovány právě těmi, kteří mají být vyšetřováni.

 

Kritici spiklenecké teorie naopak obviňují odmítače z řad vědců, že jsou financováni energetickým průmyslem. Organizace Greenpeace vypracovala studii, kde se tvrdí, že 90% vědců, kteří popírají klimatické změny, je spojeno se společností ExxonMobil a že firma Koch industries vydala za posledních 50 let více než 50 milionů dolarů na šíření pochybností o změně klimatu.

 

Teplota na Zemi za posledních 200 let opravdu stoupá, oznámila v říjnu 2011 nezávislá skupina amerických vědců z univerzity v Berkley. Odborníci se pustili do výzkumu po skandálu svých kolegů z Východoanglické univerzity. Vědci při práci použili nejnovější metody měření. Výsledky se podle nich navlas podobaly hodnotám oteplování, které předtím zveřejnily ostatní týmy v USA a ve Velké Británii. To potvrzuje, že tyto studie byly vypracovány pečlivě a bez zaujatosti.

 

Další důkazy

Různé organizace na podporu teorie o globálním oteplování uplácí pracovníky BBC a organizují v BBC "školení". BBC vysílá místo vyvážených pořadů agitky, které vznikly na objednávku a za peníze OSN a EU. Uvedl to ve svých pamětech dlouholetý šéf BBC zpravodajství Peter Sissons. "Když vyšla Čtvrtá zpráva IPCC, navrhl jsem ve studiu, abychom si pozvali jednoho dva klimaskeptiky a natočili jejich reakci na zprávu. Setkal jsem se však s naprosto odmítavou odpovědí, jako bych se snad zbláznil. BBC také ignorovala Climategate.

 

Výrazným kritikem antropogenního pohledu na globální oteplování je také britský politik Christopher Monckton, který obvinil OSN, že jeho pracovníci záměrně posunuli desetinnou čárku ve zprávě o klimatu na Zemi. Poté, co vědci dokončili návrh zprávy, vložili do ní byrokraté z OSN novou tabulku, v níž byla desetinná čárka posunuta o čtyři místa doprava. Desetinásobně tak navýšili skutečný příspěvek grónských a západoantarktických ledovců k vzestupu hladiny oceánu.

 

Plné chyb a zavádějících informací jsou také klimatické zprávy OSN, tvrdí Monckton, který přinesl řadu důkazů a vznesl obvinění, že experti OSN manipulují s údaji o klimatickém vývoji na planetě.

 

„OSN popírá, že globální teploty ve středověkém teplém období byly mnohem vyšší než dnes. Jsou přehlíženy tucty recenzovaných dokumentů, uvádějících tento fakt, a nadále platí podvodný, a už dlouho zdiskreditovaný, „hokejkový“ graf, jímž se v předešlém hodnocení z roku 2001 pokoušeli přepsat historii.

 

„Tepleji než dnes bylo také v dobách Říma, v minojském teplém období nebo v průběhu holocenního klimatického optima, kdy 2000 let vyšších teplot v době bronzové umožnilo vznik velkých civilizací po celém světě. V každé ze čtyř předešlých interglaciál vládly teploty vyšší než dnes. V poslední půl miliardě let byly teploty téměř vždy vyšší než současné. Oteplení, které se nyní zastavilo (od roku 1998 už k žádnému statisticky významnému oteplování nedošlo), je tedy naprosto v rámci přirozeného kolísání klimatu.

 

Lorenz (1963) v zásadní klimatologické studii, která dala vzniknout teorii chaosu, uvedl a dokázal svůj slavný teorém, že dlouhodobý vývoj matematicky natolik chaotických objektů, jako je klima, nelze předpovídat, dokud nebudeme precizně znát počáteční stav objektu v míře, která je v praxi nedosažitelná.

 

Kdykoli tedy uslyšíte, že někdo recituje propagandistické zaklínadlo „výzkum je ukončen“, můžete se vysmát jeho křupanské vědecké negramotnosti. Vědecký výzkum nemůže být nikdy ukončen.

 

Nedávná vědecky recenzovaná studie (Lindzen, prosinec 2007) uvádí, že veškeré odhady OSN ohledně klimatické sensitivity je třeba vydělit třemi. Není tu žádný klimatický problém. Správnou politikou vypořádání se s ne-problémem je mít odvahu nedělat nic. Skutečný problém 21. století nespočívá v „globálním oteplování“, ale ve vyčerpání zdrojů, počínaje ropou. Přimějte své zákonodárce, aby se konečně pustili do nějaké opravdové práce a poprali se s tím,“ tolik Christopher Monckton

 

Závěr

Při debatách na téma globální oteplování je dobré zvětšit úhel pohledu směrem do minulosti. Lidstvo přežilo nesčetné klimatické změny – podle oficiální vědy vyrazil nahý homo sapiens z Afriky kolonizovat planetu a během té doby se oblékl do kožešin, naučil se stavět iglú, přežil doby ledové, živelné katastrofy všeho druhu včetně potopy světa. Je to velmi odolný živočišný druh. V meziledových dobách opakovaně dochází k nepravidelným cyklům, kdy teplota pozvolna stoupá a pak relativně rychle klesne. Naposledy došlo k prudkému ochlazení kolem roku 800 před naším letopočtem, další prudký pád teplot uvádějí někteří autoři kolem roku 540 n. l. a konečně je obecně známa poslední, tzv. malá doba ledová po roce 1350. Prudké poklesy teplot jsou dávány do souvislosti s velkými přírodními katastrofami, ale lidé se na nich tehdy podepsat nemohli.

 

Zdroje:
wikipedia.org, novinky.cz
http://dokumentarni.tv/zivotni-prostredi/globalni-oteplovani-nebo-globalni-kontrola-global-warming-or-global-governance
http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=globalni-oteplovani-neznamena-celosvetovou-krizi&cisloclanku=2009060016
http://www.csfd.cz/film/271788-conspiracy-theory-with-jesse-ventura/
http://bnw-nwo.wz.cz/

 

Další příspěvky autora: heartblue


Články ve stejných kategoriích:

Konspirační teorie   Ekologie   Oteplování   Globální oteplování   Největší konspirační teorie  


Kategorie Konspirační teorie


Zmizení letu 370 – Konspirační teorie (2)Zmizení letu 370 – Konspirační teorie (2)
Média si nevšímají masivního zastoupení zaměstnanců Rothschildovy firmy Freescale ve zmizelém Boeingu. Jenomže právě to je inspirací pro hodně třaskavou konspirační teorii, v které hrají významnou roli utajované vojenské technologie.Zmizení letu 370 – konspirační teorieZmizení letu 370 – konspirační teorie
Hlavní konspirační teorie - letadlo bylo uneseno na základnu Diego Garcia. NSA ví, kde přistálo. Mobilní telefony vyzváněly ještě několik hodin po zmizení letadla.Zdraví: 8 uznaných konspiračních teoriíZdraví: 8 uznaných konspiračních teorií
Fluor ve vodě škodí, ekologické sáčky jsou karcinogenní a GMO znečišťuje americké řeky insekticidem. Některá hlavní média v USA, Kanadě a v Británii začínají publikovat informace, které předtím spadaly jen do oblasti alternativní žurnalistiky.Jak byl zabit Usáma bin LádinJak byl zabit Usáma bin Ládin
Další voják podal svědectví o smrti šéfa Al Kájdy. Existují tři verze o jeho konci. Jedna je oficiální, druhou popsal Matt Bissonnett v knize No Easy Day. Třetí svědectví poskytl časopisu Esquire člen komanda zvaný Střelec.Konspirace – Střelba v Sandy Hook Konspirace – Střelba v Sandy Hook
Američané mají novou konspirační teorii. Její tvůrci nevěří, že popis krveprolití v základní škole v Newtownu je pravdivým obrazem skutečnosti. Bylo to jinak. Ale jak?9/11 – Co je nového v konspiračních teoriích?9/11 – Co je nového v konspiračních teoriích?
Američané nezapomínají na podivné útoky ze září 2001 ani na začátku roku 2013. Video ukazuje, jak ke zdi Pentagonu přilétá raketa. Expert KGB: Dvojčata položila termonukleární demolice.Šílený střelec James Holmes byl naprogramovánŠílený střelec James Holmes byl naprogramován
Konspirační teorie v kauze Jamese Holmese. Jeho spoluvězeň z vazby vypovídá. Masový vrah řekl, že byl „naprogramován“ zločinným psychiatrem.Zdravá konkurence pro toxický aspartam? Stévie!Zdravá konkurence pro toxický aspartam? Stévie!
Je to obyčejná tráva. 300x sladší než cukr. Ale nemá kalorie a nezvyšuje hladinu inzulinu. Proto je postrachem potravinářské chemie.Velké konspirační teorie: ChemtrailsVelké konspirační teorie: Chemtrails
Podívejte se na oblohu. Uvidíte silnou mlžnou čáru od letadla, která vydrží pěkně dlouho. Pozor, je v tom záměr! Vládci světa, ilumináti vás ohrožují. Taková je chemtrailová konspirační teorie. My jsme se pokusili dát dohromady všechna pro i proti.Svět řídí jedna superkorporace!Svět řídí jedna superkorporace!
Nejde přitom o konspirační teorii, ale o realitu – dokázali to výzkumníci Curyšské univerzity.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí