internetWEEK.cz menu TOPlist

Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o. - Bilderberg - 2. část

Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o. - Bilderberg - 2. část

Má-li přežít, naše společnost musí znovu objevit politické ctnosti a odvahu. Nejlepší příležitost k tomu je právě dnes a nyní, uprostřed bouře.

 

Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o. - Bilderberg - 2. část

Přejdi na předchozí část článku!

 

Má-li přežít, naše společnost musí znovu objevit politické ctnosti a odvahu. Nejlepší příležitost k tomu je právě dnes a nyní, uprostřed bouře.

 

 

Kolonizace Marsu

 

 

Dovolte, abych se vás na něco zeptal: Budeme tu ještě za 30 let? A co za 100 roků? A co třeba za 500 000 let nebo za milion let? Co je morální povinností lidské bytosti? Zajistit přežití vlastního druhu. Proto potřebujeme kolonizovat Mars. Je to otázka vybudování infrastruktur. Země – Měsíc – Mars. Projekt pro tři generace lidstva. Víte, proč zabili presidenta Kennedyho? Bilderberg a spol. zničili americký vesmírný program. Proč? Protože vesmír znamená pokrok. Vesmírný program ztělesňuje ideu, že existence člověka ve vesmíru má smysl. Budoucnost lidstva leží v dobývání vesmíru. Když žijete pro budoucnost lidstva, pak vaše existence má smysl. Na druhou stranu zachování říše moci a peněz závisí na potlačení vědeckého rozvoje a poznání. Oni potřebují udržet lidi zaostalé a nevědomé. Podle Bilderbergů neexistuje nic jako vědecký princip. Jaký je jejich postoj k hledání pravdy? Ve světě Bilerbergů pravda neexistuje. Protože jde o imperialistický systém. Není žádná pravda. Jen arogance mocných. Snížení populace. 1. Nulový růst, nulový pokrok. Římský klub (Meze růstu) 2. V 80. letech měla CFR projekt „řízené dezintegrace světové ekonomiky“. 3. Bilderberg v roce 1995 mluví o „zničení poptávky“. Jak zničit poptávku? Tím, že cíleně zničíme světovou ekonomiku. Tím, že redukujeme výrobu, osekáme infrastrukturu, redukujeme vynálezy, technologii, dosáhneme nuceného kolapsu populace. Pokud dokážete udržet lidi nevědomé a ne příliš početné, dokáže jim vládnout i hrstka vládců. Liebnizovy kruhy je objev z doby před třemi staletími. Jde o objevení principu, že pokrok a rozvoj je přímo úměrný hustotě populace. Když budujeme infrastruktury, fakticky tím reorganizujeme fyzický prostor naší biosféry. Ta může dosáhnout vyšších stupňů hustoty toku energie. Jako všechny poklady lidské tvořivosti, ani tento není určen pro okamžitou spotřebu. Je to projekt navržený, který má překonat hranice a žít dlouho poté, co příští generace opustí Zemi. Vidíme tedy, že jsou tu stupně vývoje lidstva: moře, pobřeží, pak přechod k agro-industriálnímu systému, dále vznik národních států. Jen v těch můžeme přežít. To ale nemůžete pochopit, pokud to neuvedeme do historické perspektivy.

 

Bilderberg je nová skupina, ale ideově navazuje na jiné skupiny z dob až před 2500 lety. Například Karel Veliký kdysi vybudoval civilizaci na augustiniánské tradici v interakci s islámskou kulturou Harúna al-Rašída z bagdádského arabského kalifátu. A nás dnes ohrožují obdobné síly, které se tehdy snažily zničit dílo Karlovo. Najali si tehdy různé gangstery, tzv. normanské rytíře. Ti pracovali pro benátské lichváře. Zorganizovali křížové výpravy a zabili každého, kdo se jim postavil – Židy, Araby, Křesťany. Plenili kulturu, likvidovali lidská společenství. Tím se dostáváme k otázce ekonomie. Ekonomie nemá ve skutečnosti NIC společného s penězi. Skutečný zisk vzniká procesem, kdy něco získáme ze země a prodáme to. Leda, že jste jedním z těch lidí, kteří odmítají budoucnost lidstva, nevěří v sílu lidského ducha a nemají morálku. Ti si to nemyslí. Zničili jsme světovou ekonomiku, Evropu, Afriku i Spojené státy. A jsme na nejlepší cestě zničit Asii. Jak vidíte, reálná ekonomika závisí na kreativních silách ducha a na schopnosti objevovat univerzální zákony přírody, které nakonec dokáží zlepšit životy lidí v zápase s nepřízní přírody. Finanční elity Tihle lidé chtějí mít Říši. Spousta lidí si myslí, že k budování Říše potřebujete peníze. Ale peníze samy nejsou rozhodující mírou bohatství ekonomiky. Peníze, ty potištěné papíry, přece neovlivňují rozvoj planety. Existuje mýtus, že peníze odrážejí nějakou skutečnou hodnotu. Jenže hodnotu přece vyjadřujeme jen jako relativní míru zvýšení či snížení fyzického potenciálu v porovnání s hustotou populace. Hodnota peněz leží ne v individuální směně dvou lidí, ale ve funkční jednotě sociálních procesů uvnitř národa. Víte, co opravdu ovlivňuje rozvoj naší planety?

 

 

POKROK ZÁVISÍ NA LIDSKÉ MYSLI

 

 

A na lidské vynalézavosti. Tím se poměřuje. Co nás odlišuje od zvířat je naše schopnost objevovat univerzální přírodní zákony. Umožňuje nám inovovat, což následně zlepšuje životy lidí. Rozvoj lidstva, rozvoj schopností jednotlivce i národa závisí na vědeckých objevech. Jenže národní republiky a idea pokroku jsou dvě věci od sebe těžko odlučitelné. Asi před šesti a půl staletími se evropská ekonomika zhroutila. Přišla „černá smrt“, největší ekonomický a populační kolaps v Evropě od pádu Římské říše. Tehdy, v půli 14.století se většina moci oligarchie náhle rozpadla. Tato desintegrace přišla jako náhlý řetězový kolaps nejhorší finanční bubliny v dějinách – zatím – s pádem bankovních domů Bardi a Peruzzi.Tento kolaps lombardské dluhové bubliny způsobil rozklad moci oligarchických rodů. A co to má co dělat s Bilderbergy? Středověk skončil ve chvíli, kdy vznikly moderní novověké instituce. K tomu došlo v roce 1439 ve Florencii.

 

O jaké instituce šlo? 1) Koncepce moderní národní republiky jako právního státu. 2) Ustředí role podpory vědeckého a technického pokroku, který dává republice legitimitu. Tyto dvě ideje představují klíčové argumenty: Jak se tyto instituce kdekoli v Evropě objevily, změnily všechno. Proč? Protože tyto změny zvýšily tempo rozvoje na osobu i na km2. Žádný národ si nemohl dovolit zůstat pozadu a musel tento vývoj následovat. O tom je onen zuřivý zápas posledních 650 let – je to boj mezi silami, které navazují na klasickou kulturu Solóna, Sokrata a Platóna, na straně jedné a silami zla, které navazují na benátské bankéře na straně druhé. Sem patří Bilderberg group. Prvním úspěchem byla Francie za Ludvíka XI, který zdvojnásobil příjmy Francie na hlavu a porazil nepřátele Francie. Ludvíkův úspěch vedl ostatní státy, aby napodobily jeho model národního státu. Například Anglie Jindřicha VII a další. 1. Ústava, přirozené právo, veřejné blaho Republika má absolutní právo na suverenitu. Na legitimní odpor proti nenechavým útokům nadnárodních uskupení. Tato legitimita republiky pramení z toho, že občanům poskytuje základní služby. Stará se o jejich blaho, chrání jejich základní práva. Tyto služby, které poskytuje národní stát, žádné jiné těleso zajišťovat nemůže. Zničit tento stát je proto samo o sobě zločinem proti lidskosti. Zničit suverenitu znamená připravit lidi o ochranu, o základní služby, které žádná jiná organizace nemůže zajistit. Takový národní stát je nenahraditelný ve své funkci zajistit všem lidem právo žít podle svého a nikoli jen jako chovný dobytek. Nadřazenost suverénního národního státu nad jakýmkoli jiným uspořádáním společnosti pramení z toho, že občanům zajišťuje základní služby.

 

Tak byly vytvořeny společenské a fyzické podmínky nutné pro rozvoj vědeckých objevů a technického pokroku. Růst světové populace z nízké úrovně 14.století až na dnešní hladinu by nebyl možný bez vzniku a rozšíření suverénních národních republik v řadě úspěšných zemí. Pokud jste Bilderberg a spol, snažíte se zničit národní republiky, kde to jde. Ve skutečnosti plán na vytvoření jediného evropského superstátu pod soukromou vládou oligarchií, byl cílem každého fašistického hnutí 20.století. Od původního synarchického hnutí až k Hitlerovi, Mussolinimu, přes Pan Evropskou Unii a Sira Oswalda Mosleye. Vždy však součástí tohoto plánu byla diktatura nad celou Evropou, řízená skrze mocenskou infrastrukturu, a vymazání národních republik z dějin. Lisabonská smlouva. Jedním z nebezpečných bodů celého tohoto projektu je zjevně lisabonská smlouva, nástupce evropské ústavy. Jedním z triků, jak udělat lisabonskou smlouvu stravitelnější, bylo prezentovat ji jako nutný předpoklad evropské identity. Jako vyvážení agresivního amerického vlivu ve světě. To je ale vědomá lež. Jak je zřejmé z rozšiřování EU a NATO na Východ, ve skutečnosti jde o imperiální strategii konfrontace vůči Číně a Rusku. A oba tyto národy to také tak chápou. Dnešní svět je řízen monetárními systémy, nikoli národními kreditními systémy. Pokud jste chytří, nepřejete si, aby svět byl řízen monetárním systémem.

 

Chcete suverénní republiky s vlastními kreditními systémy – tj. s národními měnami. Především nezapomínejme, že pro určování hospodářské a finanční politiky Maastricht vyloučil možnost vytváření neinflačních produktivních kreditních národních systémů, jaké jsou vtěleny v americké ústavě. V Evropě to není možné, protože v Evropě jsou vlády ovládané zájmy soukromých bank, tzv. nezávislými bankovními systémy. Tyto instituce mají moc regulovat vlády a diktovat jim podmínky. Vezměte si instituci zvanou Evropská centrální banka. Snaží se fungovat jako nezávislá evropská ústřední banka, nad kterou není žádná vláda. Máme tu tedy skupinu národů, které vládne soukromá banka. Nechápete? Patřit k této skupině je šílenství. Údajná nezávislost centrální banky je daná tím, že má rozhodovací mechanismy, který řídí soukromé finanční zájmy. Ty byly v Evropě historicky vždy vlivným nástrojem stojícím proti hospodářské politice suverénních vlád. Vlád, které chrání základní práva občanů. Evropský bankovní systém je pozůstatkem feudální společnosti. Jsou to soukromé zájmy jako např. staré benátské kartely nebo jako byla lombardská liga, která se rozpadla v krizi 14.století. Monetární krize je odrazem šíleností, které vznikají destrukcí fyzického hospodářství. Důvodem, proč máme krizi, není fluktuace finančních trhů. Finanční problém je, že jsme v hyperinflačním režimu: Když si vezmete celkový objem peněz dávaný do oběhu a uvážíte-li procento, kolik z těchto peněz je kryté reálnými hodnotami, zjistíte, že klesá prakticky k NULE. To ale není krize! Krize je fyzická produkce na hlavu. A zdroje, na kterých produkce závisí, se rozpadají.

 

 

VELKÁ KRIZE – TRANSFER BOHATSTVÍ

 

 

Všimněte si , že hospodářská Krize ze 30.let americké kapitalisty nezničila. Naopak, byla to událost vytvořená, aby se bohatí stali ještě bohatšími. Majetek se z rukou obyčejných lidí přesunul do rukou těch, kteří již bohatí byli. Takto nadělala Bank of America své miliardy při zabavování nesplacených domů v letech 1929-37. Nevěřte ani na okamžik, že by současnou krizí nějak utrpěli ti nejbohatší. Jediný, koho se to dotkne, budete vy a já. Podívejte se na Řecko. Podívejte se na Irsko. Snaží se bublinu ještě více nafouknout, místo aby nechali Řecko reorganizovat svůj peněžní systém. Prý má řecký dluh vykoupit Evropa. Jenže ten dluh je bezcenný. Je to odpad. Peníze monopolů.

 

Chtějí po Evropě, která prochází vlastním finančním krachem, aby si této chvíli ještě naložila na hřbet nesplatitelný dluh, který mimochodem Řekové NIKDY nemohou splatit, čímž URČITĚ zničí Evropu. A dělají to úmyslně, protože nikdo, ani Barosso, jakkoli je to idiot, nemůže věřit, že by se Řecko, Irsko, Portugalsko či Španělsko daly zachránit. Zbavme se byrokratů v Bruselu. Vyhoďme je na dlažbu. Jsou neschopní. Jsou k ničemu. Za celý svůj život tito lidé neudělali nic užitečného. Vykopněme Barossa. Na střední propadl z dějepisu. Zbavme se té zmoklé slepice jménem Van Rumpey. Ne protože je zbytečný. Ale protože je to zlý člověk a je velmi nebezpečný. Není to poprvé, co si nikým nemilovaný, zakrslý zlovolný mužíček prokousal svou cestu do útrob moci.

 

Vykládají nám například, že Euro musí být zachráněno. Že prý krach Eura by zničil Evropskou unii. To je lež. Místo slabé a disfunkční evropské monetární unie se můžeme vrátit zpět k systému nezávislých národních republik. K Evropě vlastenců. Pravda neleží nikdy jen tak na ulici. Skutečná suverenita neleží v mínění davu, ale v kreativní síle mysli jednotlivce. Kulturní rozmanitost není jen motorem pokroku, ale také pojistkou proti vyhynutí druhu. Jakmile se narodí, koncept národní republiky nikdy nezahyne. Jen čeká na odvážné a rozumné lidské jedince, aby jej přišli bránit a dále zdokonalit. Proto bychom měli být bratrstvím národů, suverénních republik – spojených společným cílem, prospívat lidstvu. Dokud lidstvo nedospěje do věku rozumu, historie bude řízena náhodou okamžiku, nikoli vůlí lidstva, ale jen hrstkou těch, kteří z důvodů dobra či zla, kormidlují osud lidstva jako honák žene stádo dobytka z pastviny na pastvinu. A občas také na jatka. To je vše, co jsem chtěl říct.

Děkuji.

 

Daniel Estulin

 

Zdroj: Reformy.cz

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

EU   Konspirace   Bilderberg   Z domova  


Kategorie EU


Co je a nebude. EU v boji proti oteplování nezná bratra.Co je a nebude. EU v boji proti oteplování nezná bratra.
Již jednou jsme se na toto téma zamysleli. A jdeme dál, protože bude jistě hůř! Toto volné pokračování je Novoročním speciálem...Dokud je čas: Co nám ještě EU zatrhneDokud je čas: Co nám ještě EU zatrhne
V boji proti CO2 nezná EU bratra. Víte, co si musíte užít, než Vám to úředníci z Bruselu zatrhnou?Nemůžete na EU nadávat, když nevolíte!Nemůžete na EU nadávat, když nevolíte!
Znechucení politikou je cítit na každém kroku. Přesto choďte volit! Volby do Bruselu jsou důležitější než ty domácí...Udotujeme se k smrti?Udotujeme se k smrti?
Jsou slova, která se v médiích objevují tak často, že se zajídají. Mezi takové termíny patří nepochybně i dotace, nebo ještě lépe „čerpání dotací“. Jsou eura z Bruselu požehnáním nebo pohromou?Kypr ukázal, co se stane, až se ucho utrhneKypr ukázal, co se stane, až se ucho utrhne
Krizi, pod kterou jsou podepsaní politici a finančníci, zaplatíme. Novou formou znárodnění jsou mimořádné daně. A nikdo před nimi neuteče!Systém Klaus – Amnestie 2013Systém Klaus – Amnestie 2013
Proč amnestie takového rozsahu s odvoláním na EU, kterou Václav Klaus nesnáší? Odcházející prezident možná byl někomu zavázán a udělal mu přátelskou protislužbu. Nebo se chtěl na sklonku politické kariéry teatrálně pomstít justici.Největší hrozbou pro euro je FrancieNejvětší hrozbou pro euro je Francie
Která země ohrožuje existenci eurozóny nejvíce? Je to Řecko, Španělsko nebo Portugalsko? Nikoliv, podle některých názorů je časovanou bombou Francie.7 důvodů, proč EU nemůže být konkurenceschopná7 důvodů, proč EU nemůže být konkurenceschopná
Komentář: Evropský projekt považuji za dobře myšlený, ale špatně provedený. Co je špatně, co se může změnit a s čím se už nic dělat nedá?Deflace, inflace, hospodářská krizeDeflace, inflace, hospodářská krize
Čtenář Petr Schotli píše: Tak jsem dočetl velmi zajímavou knížku G.Hannich: „Deflace“. Podělím se s jejím obsahem. Jednoduše jsem vybral z knihy zásadní věty. Autor je německý finanční poradce. Kniha vyšla německy i česky 2008.Každý pátý bude muslimKaždý pátý bude muslim
Demografickými prognózami muslimského obyvatelstva v EU se zabývá také nedávno uveřejněná zpráva, podle které by do roku 2050 mělo v EU žít 20% muslimského obyvatelstva, samozřejmě s odpovídajícím politickým zastoupením.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí