internetWEEK.cz menu TOPlist

Sfinga

Sfinga

Sfinga v Gize je pravděpodobně nejznámnějím symbolem tajemství a spolu s pyramidami v Gize i nejznnámnějšími památkami vzdálené minulosti.

 

Sfinga

Sfinga v Gize je pravděpodobně nejznámnějím symbolem tajemství a spolu s pyramidami v Gize i nejznnámnějšími památkami vzdálené minulosti.


Podle posledních nových důkazů se zdá, že věk Sfingy je o 10,000 roků větší, než ten, který ji připisuje tradiční egyptologie. Záhada se prohlubuje s údajným nálezem tajného hypogea pod Sphingou.

 

Sfinga není postavená z těžených bloků jako pyramidy a chrámy které střeží, ale jedná se vlastně o opracovaný skalní blok.Vypadá jako lidská hlava posazená na těle lva.Obří skulptura je vysoká 66 stop a dlouhá 240 stop. Výraz tváře této sochy je takový, jakoby někdo spojil stokrát Monu Lisu do jednoho díla. Její oči stále pozorují stejný bod na obzoru skrz propast věků. Kdokoliv poprvé spatří Sfingu tváří v tvář, nezůstane lhostejný. Žádný návštěvník, ať má jakoukoliv mentalitu a kulturní kořeny, nemůže odejít po tomto setkání nepohnut. Patrně stejný pocit měl i J.A. West kdy poprvé před 30 lety spatřil Sfingu. Od těch dob navštívil Egypt mnohokrát. S každým setkáním s obrovskou sochou v něm stále více narůstal pocit, že tato památka je o mnoho starší než ostatní Egyptské památky , které viděl.

 

Byl to on kdo se první začal věnovat faktu,že zvětralé vzory na Sphinze nejsou vodorovné jako na jiných památkách v Gize, ale jsou svislé. Je jasné že vodorovné zvětrání je výsledkem eroze způsobené silnými větry a písečnými bouřemi.Těch je samozřejmě v této oblasti hojnost. Ale svislá eroze může být způsobena pouze působením vody. Mohla voda způsobit svislé zvětrání na Sfinze? Voda ? Ale odkud ? Mluvíme o Sahaře. West si samozřejmě uvědomoval, že egyptologie jednoznačně zařazuje vznik Sfingy do doby kolem roku 2500 př.n.l., do časů vlády faraona Chephrena, který je zároveň identifikovaný s druhou pyramidou v Gize.Jeho studium, ale ukázalo, že víra v toto datování stavby Sfingy, je mnohem větší dogma než cokoliv jiného. Tato dogmatická víra totiž není podepřena jediným logickým faktem. Nejsou zde žádné nápisy, které by spojovaly jmenovaného faraona se stavbou. Nenašla se ani žádná taková stéla nebo papyrusy. Jediným důvodem proč toto dogma vzniklo je tzv. Stéla sfingy vztyčená Thutmosem IV., na které se ve 13. řádku nachází kartu Chavreho.

 

Pokud jde o blízkost pyramidy, tvrzení že blízkost dvou staveb znamená automaticky vznik ve stejné době je neskutečně bizarní. Jen tak na okraj. Stejně podivné je i datování Údolního chrámu a záhadné stavby Osireionu - obě stavby mají na tolik odlišnou architekturu od ostatních egyptských památek, že už na první pohled vypadají o dlouhé věky starší. Obě památky jsou si do značné míry podobné. Pro obě stavby je společné, že jsou postavené z obrovských bloků bez ozdob a nápisů, což je egyptským památkám naprosto cizí. Bloky použité pro stavbu Údolního chrámu jsou těžké až 200 tun! Pro bližší seznámení s problematikou doporučuji knihu "Otisky božích prstů" od G. Hancocka.

 

Sphinga je tedy podle Westa o hodně starší než časy panování Chafreho, ale kdy tedy opravdu vznikla?

 

 Pomůže tato hypotéza vysvětlit i zvláštní, svislé zvětrání na soše? V 1991 West odjíždí se skupinou vědců, nepostižených egyptologickými dogmaty, na plošinu v Gize. Přijel i Dr. Robert Schoch, prominentní geolog a profesor Bostonské univerzity, aby zkoumal jedinečné zvětrání těla Sphingy. Závěry, s kterými přišel po několika měsících analýzy, by měly otřást světem arecheologie. Svislé zvětrání vzorů na Sphinze, nebylo způsobené větrnou erozí, ale vodou z prudkých dešťů. To není možné, následovala reakce egyptologů. Schochova argumentace je ale jasně srozumitelná.Sfinga byla postavena v době, kdy takové prudké přívalové deště byly v Egyptě normální. Opět nemožné, reagovala egyptologie,takové silné deště přestaly tisíce roků před dobou Chevreho. Schoch pouze na tyto námitky zdvořile krčil rameny.

 

To, není můj problém, odpověděl. Schochovo zjitění totiž, přináší mnohem větší problém, než by se mohlo zdát. Pokud se vrátíme do hluboké historie a hledáme dobu, ve které v Egyptě tímto způsobem pršelo, je nutné couvat pěkně daleko. Pan profesor Schoch totiž mluví o době před rokem 10000 př.n.l. Ano mluví se o době kdy končila poslední doba ledová! Zapamatujme si tento čas, navazují na něj totiž další souvislosti ze kterých poněkud mrazí v zádech. Stalo se to co se dalo očekávat. West a jeho tým byl okamžitě označen za šarlatány.West byl neoblomný,neměl sice velebný kredit a auru neomylnosti jako jeho učení oponenti, ale vědecká logika byla na jeho straně. Nicméně egyptologie ukázala neschopnost připustit argumenty (by přísně vědecké), které by otřásly chrámem jejich umělých kontrukcí a dogmat.

 

Důsledky Westovy teorie jsou zřejmé. Ukazuje se, že bude nutné přehodnotit dějiny lidské civilizace jako celku, tato trhlina v současných teoriích totiž narušuje pohled na dějiny jako celek. Westovu teorii zcela nečekaně podpořila v roce 1993 úplně jiná vědní disciplina. Do hry vstoupila astronomie. R. Bauval - belgický stavební inženýr se zájmen o astronomii zjistil následující. Tři pyramidy v Gize jsou neuvěřitelně přesnou pozemskou mapou tří hvězd Orionova pásu, dokonale vyjadřují úhly mezi nimi a dokonce prostřednictvím svých vlastních velikostí naznačují individualní velikost hvězd. Tento grandiozní model hvězdné oblohy se prostírá dál na jih a sever a zahrnuje další stavby na plošině v Gize a opět s maximální přesností ! Ovšem největím překvapením je, že monumenty v Gize jsou uspořádány tak jak hvězdná obloha vypadala (pouze a jedině) kolem roku 10 450 př.n.l. Opět onen čas...

 

V říjnu 1995 se organizace Egyptian Antiquities rozhodla vyčistit prostor mezi Údolním chrámem a Sfingou, ležící východně od Sfingy. Právě díky těmto pracím šťastné rýpnutí rýčem jednoho z dělníků odkrylo část starověkého komplexu podzemních galerií a stezek. Když se o tom dozvěděli R. Bauval a G. Hancock okamžitě odcestovali do Egypta.J.A. West tam odjel také a tak se všichni tři mohli setkat přímo v Gíze. Dorazili na místo překypující aktivitou. Skupiny dělníků a zedníků kopaly a čistily oblast před Sphingou a chrámy. Naštěstí egyptské úřady ještě neuzavřely tuto oblast, takže po zaplacení "bakie" jednomu z inspektorů dohlížejících na práce mohla improvizovaná výzkumná skupina sledovat práce zblízka. Bylo obtížné říci co se vlastně na místě, ke kterému se dostali, nachází.

 

Objevená oblast vypadala jako by byla před roky již někdy odkrytá a potom z nějakého neznámého důvodu opět zahrnutá. Na první pohled bylo zřejmé, že konstrukce z malty a železných tyčí, které byly nad stropy starověkých podzemních stezek, měly patrně zpevnit památky. Inspektor, postavající stranou, vyslovil názor, že tato stavba vznikla když egyptolog Selim Hassan uvolňoval oblast pro Egyptian Antiquity v roce 1930 nebo, možná, později v roce 1950 kdy se nedaleko stavělo kino pod širým nebem. Ale proč byly vykopávky znovu přikryty zůstává tajemstvím. Odkryté prostory jsou tvořeny z jakési hlavní tepny spojené s přírodními jeskyněmi, jsou asi 10 stop široké a 200 stop dlouhé, vedou od severu k jihu pod Údolní chrám a Sfingu. Tato tepna je křižována dvěma dlážděnými stezkami, přechází z Údolního chrámu a běží východním směrem. Obě stezky mizí na východním konci pod zemí. Zajímavé místo se nachází na hlavní tepně v místě kde se kříží s jižní stezkou. Je to jakýsi průlez. Víko zakrývající průlez je vyrobeno z jediného kusu vápence, má ulomený jeden roh, takže je vidět vodu proudící pod zemí a směřující k Sfinze a údolnímu chrámu. Celý komplex byl zřejmě velmi starobylý a téměř jistě byl současníkem Sfingy.

 

Ale jakou mohl mít funkci ? A jaký byl účel podzemní vodní cesty? Podle starobylého egyptskému mýtu, byly legendární brány "Příštího světa" střeženy dvěma gigantickými lvy, nebo sfingami nazývanými Akeři. V nákresech "Nového království" sedí sfingy - Akeři u východní brány se zadními nohami v kanále. Dole je vidět podobný podzemní tok, nebo kanál. Za lvy se tyčí obrovská mohyla či pyramida a pod ní se nachází velká oválná komnata, která se zdá být hermeticky uzavřená. V tomto mysteriozním pokoji se má ukrývat "vznešené tajemství od boha", který spravoval Egyptskou zemi v období vzdálené epochy Zep Tepi - první doby. Tato zvlátní místnost byla nazývána "Domem Sokaru" v Rostau. Podobnost s komplexem a Sfingou je tajuplná záhada. Giza byla totiž v dávné době také nazývaná Rostau a Sokar (bůh se sokolí hlavou) byl identifikován s Osirisem. Je to jen shoda náhod? Kdo ví...

Jedno je jisté, základní teze "Smaragdové desky" Herma Trismegista, která zní "...jak nahoře tak dole..."je na plošině v Gize dotažena k totální absurdnosti. Památky na plošině tvoří přesný pozemský model tří hvězd Orionova pásu tak, jak se bylo souhvězdí vidět okolo roku 10,500 př.n.l. Kdo mohl pozorovat oblohu nad Gizou před 12500 lety a kdo, tehdy, měl technické schopnosti naplánovat či vybudovat taková monumentální díla jako je Sfinga a pyramidy? Egyptologové tvrdí, že žádná taková civilizace na zemi, v té době, nebyla schopná naplánovat a postavit takové ohromné, dokonale vyprojektované stavby. Vrátím se teď k E. Caycemu a jeho proroctví. Nechci na této stránce rozvíjet teorie o zmizelé Atlantidě, spíš si dovolím upozornit na několik zajímavých faktů.

 

- Golfský proud vznikl zhruba před 12 000 lety. Tehdy byla odstraněna překážka v podobě pevniny či souostroví někde v oblasti dnešních Azorských ostrovů


- Egyptské a asyrské "roční kruhy" se setkávají v hluboké historii v roce 10 583 př.n.l., kdy byly patrně tyto starověké "kalendáře" spuštěny


- geologové připoutějí možnost ponoření rozsáhlých ostrovů v Atlantiku v době 10 000 - 11 000 př.n.l.


- v době před 12 000 lety došlo k vyhynutí mamutů - významné archeologické naleziště ve Velké jeskyni v anidaru v Kurdistánu, kde je doloženo kontinuální osídlení trvající 100 000 let, bylo podle archeologů přerváno kolem roku 10 000 př.n.l. na velmi dlouhou dobu a to masívními otřesy, které způsobily částečné zhroucení stropu. Dále je doloženo zplavení jeskyně povodní. Mimochodem dnes je jeskyně ve výši 750 m nad mořem.

 

Nestavěla přece jen v Egyptě zachráněná hrstka Atlananů, kteří přežily katastrofu? Nebo naopak, ve snaze uchovat část své historie ve chvílích předzvěstí katastrofy, vytvořili enklávu kde by jejich dokumenty a možná i část obyvatel, přežila apocalypsu, která nastala před 12 000 lety? A nebo je všechno jinak ? Staří Egypané nazývali Sfingu Hor-em-Akhet, co znamená Horus na obzoru. Horus - jestřábí bůh, byl božské dítě Isis a Osirise. Jeho jméno pocházelo z egyptského slova Heru, které se překládá jako TVÁŘ

Další příspěvky autora: michelllin


Články ve stejných kategoriích:

Egypt   Gíza   Sfinga   Záhada   Pyramidy   Ze zahraničí  


Kategorie Egypt


Tutanchamon: Faraon z KavkazuTutanchamon: Faraon z Kavkazu
Testy DNA zjistily, že mužští předkové slavného faraóna Tutanchamona přišli od Černého moře. Jeden z potomků tohoto vládce žije na Moravě. Otazníky nad původem vládců Egypta však zůstávají.Ostrov Giftun - egyptský ráj na ZemiOstrov Giftun - egyptský ráj na Zemi
Vábí vás průzračná voda, nekonečné množství různých ryb, bílý písek, žhavé africké slunce a kolem vás jen moře? Vydejte se s námi na pustý ostrov Giftun a splňte si svůj sen o navštívení ráje.


Kategorie Záhada


Bojovníci ISS našli pod Mosulem ztracený palácBojovníci ISS našli pod Mosulem ztracený palác
Bojovníci ISS, nejen že v Mosulu ničili památky, ale také hledali artefakty, které by mohli prodat. A našli při tom ztracený, 2600 let starý palácový komplex, pod svatyní Nabí Júnus. Na tomto místě byl údajně pohřben prorok Jonáš.Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!Proč nemá člověk kost v penisu? Záhada vědecky objasněná!
Většina savců kost v penisu má. Ačkoliv její velikost se velmi liší. A vědci přišli se zajímavým evolučním vysvětlením záhady pyjové kosti.Kulový blesk: záhada trváKulový blesk: záhada trvá
Za posledních dvacet let se věda s kulovým bleskem posunula o pár kroků kupředu. Ale stále zůstává více otázek, než je odpovědí. Co tedy s jistotou víme?Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?Záhada: Co přitahuje blesky na jezero Maracaibo?
Blesk neuhodí na jedno místo dvakrát. A není blesku bez hromu. To platí na celém světě, jen ne u jezera Marocaibo ve Venezuele. Bouřky s rekordními blesky jsou zde každý den. Marocaibo je Olympem světa…Vědci žasnou nad záhadným signálemVědci žasnou nad záhadným signálem
Když astronomové zachytili zvláštní signál v galaktické kupě v souhvězdí Perseus, vzdáleném od nás miliony světelných let, poznali, že narazili na něco mimořádného. ..Záhada: Kam zmizeli vrabci?Záhada: Kam zmizeli vrabci?
Vrabčí apokalypsy si v Česku nikdo téměř nevšiml, ale vrabci, kdysi symbol městského ptactva, zmizeli z měst také ve Velké Británii nebo v Indii.Schizofrenie – nemoc, či posedlost neznámými bytostmi?Schizofrenie – nemoc, či posedlost neznámými bytostmi?
Schizofrenie je jednou velkou záhadou. Trpí jí na světě poměrně velké množství lidí. Někteří mají lehčí formu schizofrenie, jiní těžší. Jedná se jen o nemoc, nebo schizofrenie skrývá daleko více?Zmizení letu 370 – konspirační teorieZmizení letu 370 – konspirační teorie
Hlavní konspirační teorie - letadlo bylo uneseno na základnu Diego Garcia. NSA ví, kde přistálo. Mobilní telefony vyzváněly ještě několik hodin po zmizení letadla.Setkání s andělySetkání s anděly
Jeden díl seriálu „Nevysvětlitelné záhady“ je zaměřený na nebeské bytosti. Andělé zachraňují děti padající ze stromů, lidi z hořících letadel nebo oběti ohrožené šíleným únoscem. Ani nemusejí mít křídla, často mají podobu našich příbuzných.Jsou rostliny inteligentní?Jsou rostliny inteligentní?
Rostliny se od nás hodně liší, ale mají smysly, paměť, komunikují a dokáží dokonce hospodařit se svými zásobami tak, jako by počítaly.
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí