internetWEEK.cz menu TOPlist

Numerologie: životní čísla

Numerologie: životní čísla

Každý z nás má své životní číslo, které podle numerologie odráží kosmickou konstelaci v době narození a mnohé v životě předurčuje…

Numerologie: životní čísla

Pojem numerologie pochází ze slova šifra nebo numero, což znamená latinsky číslo. Jedná se o vědu o číslech, která má hluboké kořeny. Mystickým významem čísel se zabývaly všechny staré rozvinuté kultury. Kořeny najdeme v Babyloně, Persii, Chaldeji, Egyptě, Řecku, Indii a Číně. Řekové věřili, že čísla jsou klíčem k pochopení sebe sama a italský hvězdář Galileo Galilei prohlásil: „Kniha přírody je napsána matematickým jazykem“. Čísla vibrují s hudbou sfér, tento jedinečný zvuk vytváří planety sluneční soustavy. Proto je numerologie úzce spjata s astrologií a navzájem se doplňují. Magie čísel nám dává možnost lépe řídit a kontrolovat naše životy.

 

Čísla měla od pradávna mystický význam v naukách všech národů. Již pračlověk pozoroval oblohu a rozpoznával astrální cykly.Vesmír i příroda funguje v cyklech, které se dají vyjádřit v číslech. Tyto čísla mají neviditelnou vibrační sílu, která na nás působí v okamžiku našeho narození. Ta je viditelná v chování člověka, vytváří určité povahové rysy osobnosti a tím současně naznačuje směr našeho života. Můžeme porozumět sami sobě, na co máme talent a kde máme naopak mezery, proč je nám někdo sympatický a někdo ne, čím se v danou chvíli zabývat nebo čeho se máme vyvarovat.

 

Velký význam má v numerologii číslo životní (osudové), neboť odráží kosmické konstelace, které v době narození člověka zrovna vládly. Postavení hvězd v okamžiku narození naděluje člověku určitou výbavu, která ho bude charakterizovat po celý život. Číslo naší životní cesty zjistíme, když sečteme celé datum narození a následně jej zredukujeme na finální čísla 1 až 9. POZOR! Existují dvě výjimky, které se nakonec nesčítají – čísla 11 a 22, protože jde o tzv. čísla mistrovská.

 

Životní číslo - výpočet

Příklad:

Datum narození 20.2.1975

2+2+1+9+7+5=26

2+6=8

Životní číslo pro datum narození 20.2.1975 je tedy 8. Příklad 2:

Datum narození 1.1.1973 = 22 mistrovské číslo, dále se neredukuje

Životní číslo je tedy číslo 22

 

ŽIVOTNÍ ČÍSLA VE ZKRATCE
 • 1 – člověk s nezávislou, bojovou povahou, silná vůle prosadit se a má řídící schopnosti.
 • 2 – člověk laskavý a snášenlivý, má dobrou intuici a dává důraz na city.
 • 3 – člověk tvořivý, má činorodou mysl, komunikativní, nemá rád nudu a je kritický.
 • 4 – člověk milující pořádek, důslednost, osobnost konzervativní, dosáhne pracovních úspěchů.
 • 5 –člověk vyhledávající dobrodružství, milující svobodu a změny, nesnáší rutinu.
 • 6 –člověk, který potřebuje harmonii, chce klidný domov a rodinu, pomáhá rád druhým.
 • 7 –člověk ponořený do sebe, potřebuje přátelství a vztahy, řídí se vlastní zkušeností
 • 8 –člověk houževnatý, který touží po moci, nevzdává se a je náročný na sebe i ostatní
 • 9 –člověk mající odpovědnost vůči všem, moudrý, nesobecký, hledající ideály
 • 11 – člověk citlivý, ambiciózní, mající sklon k vizím
 • 22 –člověk toužící po kolektivní činnosti, má inspiraci a je silný, měl by naslouchat intuici.

Životní číslo 1: Průkopník

Dále symbolizuje jedinečnost, vládu, moc, vůdcovství, hrdost, lidské ego, individualismus, nezávislost, bojovnost, rozhodnost a průkopnického ducha. Pythagorejci označili číslo 1 jako bod – matematické semeno, z něhož vznikl svět.

 

Čísla jedna skáčí do života a přistupují k světu přímo. Jsou to novátoři, kteří potřebují hodně prostoru, aby mohli vyjádřit svou jedinečnost bez kompromisů. Jsou spontánně neotřelí. Ctižádostivé jedničky jsou typy alfa, které jsou odvážnými a troufalými průkopníky. Potřebují být v čele zástupu a jsou schopní popadnout další skvělou výzvu a hned se do ní pustit. Mají rychlé reakce a většinou se rozhodují nohama na zemi. Mají odvahu a sílu podrobit si lidi a své okolí. To může být dobré v konkurenční soutěží, ale i způsobovat potíže, pokud jde například o kolektivní sporty. Jsou dobrými trenéry těch méně schopných než jsou oni samy, dokáží dobře povzbudit k překonání jejich obav. Jedničky nejsou přecitlivělé ani se nezabývají minulostí. Spalují za sebou mosty a vyráží za novými dobrodružstvími. Mají rádi energické diskuse a někdy se hádají jen pro samotnou hádku. Milují výhry a jsou rychlí a kousaví řečníci. Tím, že číslo jedna je základ všeho, mají lidé sklon cítit se mimořádně jedineční. Díky tomu se často předvádějí nebo mají osobitý styl oblékaní.

 

Zápornou vlastností jedniček je vyhýbání se realitě. Často jim také vyroste ego a poté se jedinec ohlíží pouze na své potřeby. Může být nadřazený a tvrdohlavý. Často váhá a hledá vlastní cestu. Může se cítit osamělý. Má nedostatek tolerance.

 

Známé jedničky: John Lennon, Charlie Chaplin

 

Životní číslo 2: Partner

Pythagorejci označili číslo dva jako přímku, která představovala rozdělení jedničky do dvou protikladných sil. Značí rozdělení a opětovné spojení, mužské a ženské, aktivní a pasivní, kladné a záporné, živé a mrtvé. Je to moment, kdy se ego oddělí od matky, ale stále prahne po spojení s ní. Proto hledá spřízněnou duši. Číslo dva symbolizuje také hřích, vzešlý z prvotního dobra. Dvojka značí konflikty protikladných sil a také jejich smíření, úsilí sjednocení. Dvojka zastupuje dobrosrdečnost, citlivost, soucit, slabost, rozpolcenost, pochyby, nerozhodnost, podřízenost, poslušnost, skryté úmysly, tajnosti.

 

Čísla dvě přistupují ke světu skrze své pocity a jsou soucitná a nápaditá. Zde se snoubí intuice a inteligence. Hlavním zájmem jsou vztahy s ostatními a sami sebe definují přes své vztahy. Láska je jejich stěžejní vírou života. Dvojky jsou citlivé k potřebám ostatních. To může vyústit v zájem o ekologii, životní prostředí a sociální otázky. Úspěšné jsou v kariéře pečování o slabé a nemocné. Milují mír. Jsou týmovými hráči. Mnohé dvojky si vychutnávají, pokud mohou být skrytou sílou za trůnem svého šéfa. Rádi sledují život, tudíž jsou schopní výborné analýzy a vidí věci, které šéf nevidí. Vrozenou vlastností dvojek je diplomacie. Rídy uhlazují pocuchané peří. Díky citlivosti k potřebám druhých mohou mít pocit nerozhodnosti, je pro ně totiž bolestivé zranit něčí city. Manželství a vztahy jsou pro ně snadné. Jediná obtíž spočívá v trávení času o samotě (samotářské cesty). Dvojky potřebují nalézt rovnováhu a harmonii, jinak nerozvinou svojí sílu a nezískají citovou stabilitu. Pomáhá jim meditace.

 

Dvojky by si měly dávat pozor na lpění na majetku, svou pasivitu a nevyhýbat se odpovědnosti. Jsou také submisivní a přecitlivělé. Pokud nejsou v klidu, jsou malicherné, roztržité a nervozní.

 

Známé dvojky: Diana Ross, Jacqueline Kennedyová-Onassisová

 

Životní číslo 3: Vypravěč

Spojením tří bodů vzniká trojúhelník. Číslo tři je výsledkem manželství jedničky a dvojky. Ztělesňuje nutkání tvořit, takové, co se rodí z napětí duality. Trojka označuje dílčí završení a počátek dalšího růstu. Je to spojení činného a trpného. Značí trojjedinost boží a božské triády. Značí také trojnost hmoty (pevné, kapalné, plynné), světa (nebe, země, peklo), prostoru (délka, šířka, výška), dění (minulost současnost, budoucnost), rodiny (matka, otec, dítě) a lidské existence (zrození, život, smrt). Symbolizuje kreativitu, mentální aktivitu, optimismus, radost ze života, smysl pro umění a krásu a zálibu v pohodlí.

 

Čísla tři přistupují k životu skrze duševní pochody. Jsou dobří konzultanti a poradci. Jejich veselý postoj k životu znamená, že často a rádi vypráví příběhy a vtipy. Mají široké zájmy a vše je pro ně fascinující – jsou to takové věčné děti. Jejich potřeba komunikovat je přivede na cestu žurnalistiky nebo informačních technologií. Jsou také dobří muzikanti, ale raději skládají než provozují. Myslí logicky. Musí být v pohybu, neradi sedí v nečinnosti.Milují zábavu a jsou velkorysé. Věří, že každý den přináší nové možnosti. Jsou družní a společenští. Zábavní průmysl je plný trojek. Jsou to tanečníci, mimové, herci. Někdy jsou pro své okolí až únavní. Stejně jako jedničky se dokáží samy motivovat, takže jsou raději v nadřízené pozici. Často jsou cennými, i když vzpurnými zaměstnanci. Trojky mají nekonvenční názory. Tu uždíbnou kousek a kousek zas tam a vytvoří si svůj mystický systém.

 

Pozor na roztěkanost, neopatrnost, přílišnou kritiku ostatních a riskování. Sami touží po svobodě, ale často jí upírají svému partnerovi. Disponují často mocí a chybí jim diplomacie. Mají strach z rutiny a z nezajištění se do budoucna. Dokáží být povrchní a rychle vybouchnout vzteky.

 

Známé trojky: Bill Cosby, Konfucius, John Travolta

 

Životní číslo 4: Stavitel

Pythagorovská čtyřka odpovídá čtverci, spojení čtyř bodů. Číslo čtyři se stalo symbolem materiálního světa. Jako součet 1+3 představuje spojení potenciálu jedničky a tvořivosti trojky. Je číslem času. Představuje základní elementy (oheň, vzduch, voda,země), čtyři světové strany, čtyři lidské končetiny, čtyři druhy temperamentu (cholerik,flegmatik, melancholik,sangvinik) nebo čtyři roční období. Vyjadřuje princip řádu a rovnováhy a reprezentuje dokonání, úplnost, stabilitu, ale také bídnou pozemskou existenci, hřích, tvrdou práci, chudobu, porážky a neštěstí. Symbolizuje logické myšlení, organizační schopnosti, disciplínu, vytrvalost, pracovitost, oddanost, spolehlivost i pomalost a těžkopádnost.

 

Čtyřky k životu přistupují obezřetně a pozorně. Rádi zvažují a měří své vztahy s ostatními. Finančně jsou opatrní a zbytečně neutrácejí. Jejich filozofie je založena na pochybování. Nikdy neberou nic jako danou věc, raději testují možnosti, než udělají konečný úsudek. Nemají rádi dav, preferují samostatnou cestu. Život jim ubíhá pomalu. Jsou to manipulátoři času. Jsou schopni plánovat svou budoucnost a provádět své plány v nejvhodnějších okamžicích. „počkej a uvidíš“ je jejich oblíbená věta. Hrají dlouhé hry, šplhají po žebříku trpělivosti až nakonec dosáhnou cíle. Čtyřky pracují těžce, aby podporovaly ty, co jsou na nich závislí. Závazky však nedělají snadno. Mohou být novátorské v sociální politice, protože chtějí to nejlepší pro lidstvo. Žijí ve skutečném světě, jsou to realisté a jsou konzervativní. Prosadí se v každém zaměstnání, kde jsou pevné základy. Zodpovědnost a oddanost jsou zastaralé hodnoty, podle kterých milují žít. Bývají dobrými právníky a důležitou funkci hraje rodičovství.

 

Pozor by si měly dát čtyřky na nedbalost a vlastní prožívání, musí uvolňovat energii. Pokud se začne zadržovat, ohrozí nervový systém. Někdy trpí nedostatkem sebejistoty.

 

Známé čtyřky: Julius Caesar, Bill Gates

 

Životní číslo 5: Svobodný duch

Pětka znamená spojení kladu a záporu. Zatupuje pátý element. Symbolizuje lidské tělo (hlavu a čtyři končetiny), 5 lidských smyslů, pět prstů na každé ruce a noze. Grafickou podobou se stal pentagram, symbolizující spoutání čtyř elementů a vládu ducha nad hmotou. Pokud je orientovaný hrotem vzhůru, symbolizuje síly světla a spirituální cíle (ochrana před démony). Pokud je hrotem dolů je naopak pokládán za symbol temných zlých sil, pudovosti a sexuální zvrhlosti. Pětka platí za číslo aktivity, pohybu, mnohostrannosti, obratnosti, pružnosti, touhy po dobrodružství a svobodě, cestování, zájmu o duchovno, fyzickou lásku a nese sklony ke spekulacím a hazardu.

 

Pětky jsou ve své podstatě dobrodruhy, hazardéry a spekulanty. Finančně mají pětky dvě tváře. Na jedné jsou na peníze lehkomyslné a nedbalé a na druhé mazané a vychytralé. Vše, co se týká pětek, je protichůdné. Jejich dualita může znamenat, že se polovinu svého života drží jedné kariéry a pak náhle změní směr a přeškolí se na něco jiného a znovu přichází úspěch. Intelektuálně předbíhají všechna čísla, mají myšlenky rychlé jako blesk a rozhodnou se v jediném záblesku. Problémem je, že za pět minut se klidně rozhodnou opačně. Nemají totiž dostatek trpělivosti čekat na autobus. Pětky jdou s těmi myšlenkami, které jsou zrovna v kurzu. Mnohé pětky jsou učiteli a lektory. Věří totiž, že učení je klíčem, který odemyká mnohé dveře. Emoční hodnoty je příliš nezajímají. Rády se pohybují a dávají přednost rychlému životu ve městě. Jsou spojené se slovem svoboda. Budou bojovat za právo každého na svobodu myšlenek a činů. Nemají rády omezení a donucování.

 

Pozor by si měly dát pětky na nehody, unáhlená rozhodnutí a nestálost. Mají pracovat na naleznutí rovnováhy v emočním a materiálním životě. Jsou nervózní a neklidné.

 

Známé pětky: George Washington, Charles Darwin

 

Životní číslo 6: Služebník

Grafickým vyjádřením šestky je šestiúhelník připomínající včelí plásty, jež jsou vzorem dokonalosti, stability a optimálního využití prostoru. Znamená také dvojí trojnost. Dalším znázorněním je hexagram, šesticípá hvězda (známá jako Šalamounova pečeť). Dva protínající se trojúhelníky vyjadřují spojení duchovního a materiálního světa. Číslo šest také znázorňuje biblické tvoření světa, které trvalo 6 dní. Šestka se stala symbolem tvůrčího intelektu, kreativity, fantazie, produktivity, dokončení, harmonie, krásy a také intuice a šestého smyslu. Označuje ochotu pomáhat, obětavost, soucit, smysl pro čest a spravedlnost. Zahrnuje všechny druhy vztahů, sexualitu a plození. Pro spojení se sexualitou platí i za ďábelské číslo – značí pokušení a živočišný hřích. Přináší také spory, chyby a osudové zvraty.

 

Šestky potřebují v určité míře sloužit ostatním. Mohou pracovat s jednotlivými lidmi nebo jen s myšlenkami služby pro celé lidstvo. Obecně jsou to lidé laskaví, soucitní a idealisté. Mají sociální zodpovědnost a touho vytvořit perfektní svět, to protože si uvědomují, jak nedokonalí všichni jsme. Důležitá je otázka zdraví, takže se zajímají o diety a cvičební programy. Tento zájem rozšiřují i na své okolí. Mnoho šestek koná práci pro světový mír, harmonii a právo. Zasvěcují život proti boji za bezpráví a zastávají se slabších. Mají vrozenou praktičnost a smysl pro zodpovědnost. Tito lidé jsou velmi vnímají k formě a ke kráse, milují umění a estetiku. Mnoho malířů, architektů, ilustrátorů jsou šestky, stejně jako umělečtí kritici a historici. Mnozí mají vícenásobný talent a mohou vytvářet sochy, psát nebo malovat se stejným nadáním. Potřebují mít kolem sebe krásu, takže jejich domov bude vyzdobený a barevně vyvážený. Šestky vytváří nádherné vztahy. Snaží se o harmonii a nesnáší rozepře. Potřebují partnera jako svou protiváhu. Mívají však rovnocenné vztahy a zřídka jsou sami.

 

Pozor by si měly dát šestky na přehnanou touhu po dokonalosti a na váhavost a roztěkanost.

 

Známé šestky: Kofi Annan, Brigitte Bardot

 

Životní číslo 7: Snílek

Sedmička platila u pythagorovců za kosmické číslo představující spojení nebe (3) a země (4). Znamená sedmý den odpočinku Boha v příběhu tvoření, sedm dní v týdnu, sedm barev duhy, sedm čaker (energetické body na našem těle), sedm divů světa, sedm ctností a sedm hříchů a je vyjádřením dokonalosti a celistvosti. Představuje citlivost, přemýšlivost, nevědomost, fantazii, zálibu v tajemném a magickém, sklony k mysticismu, hledání smyslu života, osvícení, překonávání hmotných pout, ale také pudovost a sexualitu a může přinést ztrátu smyslu pro realitu, iluze, utopické snění a nešťastné události.

 

Sedmičky jsou velcí myslitelé a mají hluboký vhled do podstaty lidství. Jsou přirozenými filozofy. Na svět se dívají růžovými brýlemi, jsou romantické a citlivé. Sympatizují s utrpením zvířat a lidí, stávají se z nich často aktivisté za práva zvířat a vegetariáni. Sedmičky nejsou příliš společenské, jsou soběstačné a nezávislé. Tato jejich samotářská povaha je v rozporu s emoční stránkou. Nenávidí sociální nespravedlnost. Jejich zbraní bývá tužka nebo textový editor – napíší hodně učených papírů a esejí s nadějí, že se něco změní. Často vytváří poezii nebo prózu. Jsou přírodní léčitelé a dávají přednost celistvému přístupu před klasickou medicínou. Vyhledávají emocionální zážitky, mají rády své vonné tyčinky, meditace a věštecké karty. Jejich přístup k životu znamená,. Že se příliš nezajímají o materiální stránku života. Toto číslo přináší touhu přesáhnout běžný život.

 

Pozor by si měly dávat sedmičky na pyšnost, nepřístupnost a samotářství. Chybí jim často smysl pro realitu a vyhýbat by se měly pesimismu.

 

Známé sedmičky: Nostradamus, Isaac Newton

 

Životní číslo 8: Finančník

Osmička platí u pythagorovců za symbol stability. Symbolizuje zájem o hmotný svět, zaměření na zisk a úspěch, touhu po bohatství a vlivu, moci a sexu. Představuje proměnlivou a dvojí povahu materiálního světa. Je to dvojné číslo, může znamenat úspěch i neúspěch, vzestup i pád. Zastupuje osud, zákon a spravedlnost. Je symbolem nekonečna (ležatá osmička) a léčivé síly, je tvarem molekulární struktury DNA. V povaze zastupuje činorodost, energičnost, organizátorské sklony, vznětlivost prudkost, bezohlednost, snahu prosadit se, pracovitost, rafinovanost, logické myšlení ale také zájem o duchovno a mystiku. Osmička slibuje dosažení moci a úspěchu, avšak může přinést i porážky, ztrátu moci, pronásledování a soudní spory, osudové zvraty a problémy v citové oblasti.

 

Osmičky jsou lidé introvertní, zdrženliví, vážní a sebevědomí. Ruku v ruce u nich jsou autorita, vůdcovství a úspěch. Mají konzervativní názory a zastávají tradice. Než se rozhodnou, dlouho zvažují pro a proti. Mají velký smysl pro zodpovědnost, takže své závazky vidí jako nezrušitelné. Jsou loajální a neporušují sliby. Mají vůli bojovat proti všem protivenstvím, aby došly ke svému cíli. Budou pracovat i přesčasy, aby dotáhly své záměry do konce. Pomalu se vyšplhají až na vrchol. Osmičky se zajímají o lidstvo a věří, že problémy jsou způsobeny finanční nestabilitou. Světová finanční centra jsou zalidněna osmičkami. Pracují v politice, médiích a komunikacích. Jsou to empiričtí myslitelé a věří pouze ověřeným informacím. Účast je pro ně nedostačující – musí vyhrát. Jsou dobří v taktice a jejich silná vůle se nejlépe uplatňuje pro skupinový cíl.

 

Protože osmičky bývají mocné, měly by si dávat pozor, aby moc nezneužívaly. To by mohlo mít vážné důsledky jako tvrdost a útočnost. Měly by se naučit na úspěch čekat, jinak mohou přijít porážky. Dobré je udržovat úctu a slušnost k lidem, tak se vyhnou soudům a sporům. Pozor také na náladovost a ego.

 

Známé osmičky: Elizabeth Taylor, Barbara Streisand

 

Životní číslo 9: Mírotvorce

Číslo devět uzavírá základní čísla. Reprezentuje završení, dokonání a naplnění. Je symbolem konce pozemské pouti. Je spojována s karmou. Je umocněním trojky, božského čísla, znamená tedy hledání dokonalosti ve spirituálním smyslu. Devítka znamená kolo osudu, obsahuje v sobě všechny čísla, je tedy nejrozvinutější. Devět měsíců těhotenství, devět múz. Je to energické a neklidné číslo, uvědomuje si totiž nadcházející změny. Symbolizuje moudrost, službu Bohu, apoštolství, zasvěcení a mystický vývoj. Má magickou a rituální hodnotu. Platí za číslo umění a věd. Symbolizuje citlivost, lidskost, altruismus, ochotu pomáhat, milosrdnost, štědrost, ušlechtilost, duchovní sílu, tvořivost, hledání smyslu života, zájem o mystiku, tajemno a duchovno,filozofii,vědu a umění. Zastupuje také obezřetnost a rezervovanost. Může přinést splněná přání, hojnost a bohatství a dosažení vysokého společenského nebo duchovního cíle. Na negativní úrovni přináší silná citová hnutí, vášně, přechod z extrému do extrému, zmatky,samotu a smutek.

 

Devítky jsou nesobecké ve prospěch lidstva. Ochotně dávají svůj čas, energii a peníze, často pracují v charitách a dobročinných organizacích. Mají vrozenou schopnost odložit svá ega, jsou dobrými herci, hlavně těmi filmovými. Pokaždé, když přijmou novou roli, učí se novou lekci o životě. Jsou vyrovnané, bezstarostné a snášenlivé. Rády vtipně rýpají do nabubřelého chování veřejných osobností a jsou chytře satiričtí. Názory mají liberální a jsou vždy ochotni odpustit. Bývají neklidné a netrpělivé s násilnými a zlými lidmi. Jsou generály vesmíru, dávají přednost výhře v bitvě rozumem než-li fyzickými silami. Devítky strhnou staré struktury, aby se uvolnilo místo novým. Jsou osvobozené od lidských tužeb. Hledají absolutní pravdu. Jsou si vědomy toho, že nic není věčné, a tak jsou připraveny vždy na změny. Bývají učitelé, reformátoři, humanitáři a psychiatři. Důležité jsou pro ně láska, pravda a přátelství.

 

Pozor aby nepodléhaly iluzím a přehnaným reakcím. Mohou cítit citové napětí a mít psychické výstřelky.

 

Známé devítky: Judy Garlando, Che Guevara

 

Životní číslo 11: Vizionář

Jedenáctka je mistrovské, vzácné číslo. Může být omylem zmenšena na číslo dva. Tomu je nutné se vyhnout. Je to totiž liché číslo, pokud se zredukuje na sudé, může tento člověk vypadat pasivně, přitažlivě a introvertně, jako ostatní sudá čísla, ale cílem je extrovertní energii lichého čísla tvořivě a originálně vyjadřovat. Je to číslo kouzel, tajemství a značí šestý smysl. Jedenáctka přináší osvícení. Nositel je považován za „starou duši“ a v životě má zvládnout nějaké náročnější úkoly. Pro někoho může být těžké procházet zkouškami, a tak se bude realizovat v nižší rovině ( =2). Takoví lidé raději zůstanou u průměrnosti, než aby se pokusili spoutat energie mistrovského čísla. Citlivost, tvořivost a intuice jsou hlavní vlastnosti, které toto číslo majiteli přináší. Důležité je uvědomit si svou citlivost a zranitelnost, reálně hodnotit své emoční otřesy, kterým jsou nositelé vystavováni. Tato vibrace je komplikovaná v tom, že málokdo ji rozumí, lidé to bývají složití. Často si vybudují bariéry, kde se cítí v bezpečí. Věci si berou velmi osobně a poté se stahují do ulity. Jedenáctky stejně jako dvojky touží po harmonickém soužití, mají ale pocit, že jim stále uniká. Svou energii by neměly využívat pouze k hromadění a lpění na majetku a měli by se naučit zvládat své nálady.

 

Mnozí lidé, kteří mají toto životní číslo pracují jako terapeuti nebo učitelé. Jsou z nich také dobří přírodní léčitelé. Osobně čelí mnoha problémům, hlavně těm citovým. Jsou proto dobrými rádci v krizích ostatních. Často mají funkci katalyzátorů a povzbuzují ostatní k činu nebo k rozhodnutí. Jedenáctkám se doporučuje, aby tuto vlastnost nepoužívali v profesionálním životě a nechali partnery učinit vlastní rozhodnutí. Vyhledávají smysluplné vztahy a k partnerům jsou nesobecké. Mají schopnost vidět v každém člověku nějaký potenciál, takže povzbuzují jeho rozvoj. Pro jedenáctky je klíčové osvícení. Rozumějí smyslu života sledováním událostí jako celku na abstraktní úrovni vnímání. Vede je něco, jako vyšší já. Měli by ochotně sdílet světlo, které v nich září, radit a učit ostatní. Toto číslo je stejně jako 22 vzácné.

 

Jedenáctky bývají často léčitelé, jasnovidci a astrologové

 

Známé jedenáctky: Madonna, Paul Simon

 

Životní číslo 22: Architekt

Dvaadvacítka je mistrovské, vzácné číslo. Jeho nositel je rovněž považován za "starou duši" jako číslo 11. Jinými slovy, tito lidé už prožili mnoho minulých životů a postupně se rozvíjeli. Je to dvojnásobek energie mistrovské jedenáctky. To znamená, že lidem dává extrémní elán, ať už pro dobro nebo zlo. Pro někoho může být složité procházet těžkými životními zkouškami, a tak se bude realizovat v nižší rovině ( =4). Takoví lidé raději zůstanou u průměrnosti, než aby se pokusili spoutat energie mistrovského čísla. Většinou až ve středním věku se stávají tito lidé citliví na energie mistrovského čísla a začínají reagovat.

 

Dvaadvacítky mohou vypadat výstředně a osobitě, protože jim málokdo rozumí. Jejich myšlenky jsou mnohem před ostatními a na přední hranici filozofických a sociálních ideologií, že pro ně ještě nemají slova. Jsou to revolucionáři, ale ne ve smyslu válečníka, ale v tom humánním. Povzbuzují k otevření myslí. Bourají každý kastující systém, na který narazí. Dvaadvacítky v životě pracují hlavně s rozhodujícími procesy. Jsou schopné zacházet s velkými sumami peněz a vkládat je do veřejného blaha a vzdělávání. Jsou architekty, kteří dokáží spojit kosmické vize a praktická řešení ve svých návrzích nových sociálních systémů a společností. Dvaadvacítky jsou schopny dosáhnout čehokoli, jakmile se jednou naučí zkrotit vysoké mentální energie. Nebezpečí představuje sklon usínání na vavřínech, tendence věřit, že díky svým znalostem a moudrosti se už nemusejí nic učit. Toto číslo je stejně jako 11 vzácné.

 

Známé dvaadvacítky: Leonardo Da Vinci, Oprah Winfrey

 

Vaše životní číslo

Sedí na Vás nebo ne? Napište mi prosím do komentáře. A pokud Vás numerologie zajímá, podívejte se ještě, jak jste na tom podle dne narození: http://internetweek.cz/numerologie/numerologie-vlastnosti-mame-podle-data-narozeni

 

Vyšlo pro internetWEEK.cz také jako Numerologie - tajná řeč čísel na http://deenamedia.blogspot.com

 

Další příspěvky autora: DeenaMedia


Články ve stejných kategoriích:

Ostatní   Horoskopy   Numerologie  


Kategorie Numerologie

Numerologie: osobní roční vibraceNumerologie: osobní roční vibrace
Vše ve vesmíru se pohybuje v cyklech. Dny přecházejí v noci, týdny v měsíce a měsíce v léta. V cyklech vidíme, jak se země mění a jak se měníme my. Čísla také vytvářejí vibrace a tyto vibrace mají každý rok specifický význam...


Numerologie: vlastnosti máme podle data narození?Numerologie: vlastnosti máme podle data narození?
O numerologii se mluví jako o pseudovědě. Nemá prý žádnou teorii ani hlubší význam. Ale jak je možné, že následující charakteristika na mne i celou rodinu sedí?


Horoskopy, věštění, numerologie - lze jim věřit?Horoskopy, věštění, numerologie - lze jim věřit?
Člověk má totiž jednu zajímavou vlastnost - pochybování. Typický příklad je ten, že si někdo zajde ke kartářce, ale před kamarády prezentuje, že tomu stejně nevěří. Ale - co když je to pravda?


Kategorie Ostatní

Očkování: všechna pro i protiOčkování: všechna pro i proti
Každý, kdo se narodí zde, musí být povinně očkovaný. Necháváme se očkovat i dávkami, které nejsou povinné, ale mají chránit naše zdraví. Kupujeme si je dobrovolně, i když často mají mnoho vážných vedlejších účinků. Někdo je pro, jiný proti.


Rozhovor s Dianou Klibániovou, slečnou, která si prošla peklem!Rozhovor s Dianou Klibániovou, slečnou, která si prošla peklem!
Když jsme zdraví, málokdo z nás si dokáže představit, že by se náš život mohl změnit během chvilky v holý boj. Dianě se to stalo. Byla jí diagnostikována rakovina kosti.


Mýty a fakta o šikaně na školáchMýty a fakta o šikaně na školách
Šikana se vyskytuje na většině škol a setkal se s ní téměř každý druhý žák. Přesto se školní šikana bagatelizuje a koluje o ní řada polopravd a mýtů...


Mýty a fakta: sexuální zneužívání dětíMýty a fakta: sexuální zneužívání dětí
Jako skoro všechno na tomto světě i sexuální zneužívání dětí má své mýty a fakta. Možná jsme se až doposud domnívali, že o této problematice víme vše. Mohli jsme se však opravdu zmýlit.


Navštívil vás duch? Nebojte se. Možná máte jen halucinaceNavštívil vás duch? Nebojte se. Možná máte jen halucinace
David Stannard trávil sám klidně večery ve svém domě ve východní Anglii a jednoho dne zjistil, že se s ním na televizi dívají další lidi. Nějaký školák a dva vojenští piloti RAF. Nebyli to však duchové, ale problém se zrakem.


Jak je to s letním a zimním časem. Zimní sice existuje, ale...Jak je to s letním a zimním časem. Zimní sice existuje, ale...
Čas, který používáme v létě, se nazývá letním časem, byť začíná na jaře a končí na podzim. Přesněji řečeno se jedná o Středoevropský letní čas (SELČ) a jeho cílem je poměrně diskutabilní úspora energie a tedy finančních prostředků.


Věštění: Budoucnost může být ukryta na dně šálkuVěštění: Budoucnost může být ukryta na dně šálku
Budoucnost můžeme předpovídat mnoha způsoby. Známé jsou především starodávné metody, jako je čtení z ruky, křišťálové koule a karet. Věštit se dá ale takřka ze všeho. Populární je věštba ze dna šálku!
COPYRIGHT © B.I.B. - Beach Internet Business spol. s r.o.

PRG | CS | EU | Kopírování zakázáno!

Nepoužíváme cookies. Ale služby třetích stran ano (Google, Seznam, Facebook, TopList).
Pokud s tím nesouhlasíte, zakažte ukládání cookies ve svém prohlížeči!

internet week pozadí